இதழ்
  • குளிர் அணு இணைப்பு cold fusion கேள்வி பதில்கள்

    குளிர் அணு இணைப்பு cold fusion கேள்வி பதில்கள்

    This entry is part of 37 in the series 20020310_Issue குளிர் அணு இணைப்பு (cold fusion) என்றால் என்ன ? குளிர் அணு இணைப்பு என்பதை கண்டு பிடித்தவர்கள் ஸ்டான்லி போன்ஸ், மார்டின் ஃப்ளெய்ஷ்மன் என்ற இருவர். இதனை மார்ச் 1989இல் அறிவித்தார்கள். சில வேளைகளில் உலோக ஹைட்ரைட்களில் (ஹைட்ரஜனும், பளுவான ஹைட்ரஜனும் உலோகத்தில் கரைந்த ஒரு நிலை) மிக அதிகமாக ஹைட்ரஜன் நிறைக்கப்பட்ட சில சூழ்நிலைகளில் இந்த அணு இணைப்பு நடைபெறுகிறது. […]