அமெரிக்கப் பொருளாதாரத்துக்கு தங்க நங்கூரம் வேண்டும்

ஜாக் கெம்ப் (எம்பவர் அமெரிக்கா என்ற நிறுவனத்தின் உதவி இயக்குனர். 1996இல் அமெரிக்க குடியரசுக் கட்சியின் உதவி ஜனாதிபதி நியமனர்)

அமெரிக்கப் பொருளாதாரத்துக்கு தங்க நங்கூரம் வேண்டும்

ஜாக் கெம்ப் (எம்பவர் அமெரிக்கா என்ற நிறுவனத்தின் உதவி இயக்குனர். 1996இல் அமெரிக்க குடியரசுக் கட்சியின் உதவி ஜனாதிபதி நியமனர்)