சுவர்

This entry is part [part not set] of 1 in the series 20010903_Issue

கோகுல கிருஷ்ணன்.


****

என் தலையெங்கும்

அணிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன

கண்ணாடிச் சில்லுகளாலான மகுடங்கள்.

‘சுவாில் எழுதாதீர் ‘

கீழேயே சிாித்துக்கொண்டிருக்கிறான்

எவனோ ஒரு

‘தங்கத் தமிழகத்தின்

சிங்கத் தலைவன் ‘.

அவன் முகத்தில்

ஒட்டப்படுகின்றன

‘முரசு கொட்டும் மூன்றாவது வார ‘

போஸ்டர்கள்.

அவை கிழித்து,

என் நிர்வாணத்தில்

பசியாறுகின்றன

சுதந்திர மாடுகள்.

மனிதர்கள் மட்டுமன்றி,

நாய்கள் சிலவும்

நனைத்துச் செல்கின்றன என்னை.

என் வேர்களில்

தன் காலூன்றி

கண்ணெதிாில் வளர்ந்த மரம்

சினேகமாய்ச் சிாிக்கிறது

தலைமேல் பூச்சொாிந்து.


  • சுவர்

கோகுல கிருஷ்ணன்.

கோகுல கிருஷ்ணன்.