ழூங்ுவ்ுழூிழூக்ிஒஆந்ழூர்ி பூர்ுத் ச்ண்ுய்ி ஞ்ஆக்த்ுப்ி ழூங்ுவ்ு ண்ல்ிமண்ி டூஆங்த்ச்ிச்ுவ்ி டூத்ழூிழூச்ிஆச்ட்ிட்ல்ில்ு பூநச்ட

This entry is part 9 of 9 in the series 20000528_Issue

தூளூிழூர்ஒள ழூடச்ிஒளழூிழூஆர் பூநஒளளூிழூர்ி : param@emirates.net.ae


1. ரூட ம்ஆப்ட்ிட்ழூிழூச்ிச்ுல்ிஊ ஞ்ெளூிழூர்ி ம்ுற்த்ண்ி ளறூத்ிஞண்ிஅட்ீஒள கூஞ்ிச்ச்ி ச்ழூம்ப்ிழூர்ி பூம்ிம்ீம தூளூிழூர்ி ழூங்ுட்ிளட்ீல்ுழூிஊ ளழூீங்ிஒம்ந்ட்ிட்ஒழூுல்ஒள பூவ்ிம தூளூிழூபழூிஊச்ி ளச்ந்ுஞண்ீ ?

சச்ப்ுப்ி தூளூிழூர்ஒள அண்த்ிட்ிட்ீவ்ுப்ி(browser – Netscape communicatior or Internet Explorer) பூஞ்ிச் ம்ஆப்ட்ிட்ழூிழூச்ிச்ுல்ிஊ அட்ீழூஅம்ங்ிஒஅண்ீ கூச்வ்ி சழூம்ந்ுஆத்(URL) பூநச்ு பூவ்ிக்ந்ி ழூெஆத் ச்க்ிஈத்தக்வ்ி தூக்அவ் தூளூிழூர்ஒள ழூங்ுவ்ு கூஞ்ிச் ம்ஆப்ட்ிட்ழூிழூண்ி தூர்ிர் (server-ம்ஆப்ட்ிட்ழூிழூளூிழூர்ி ண்ல்ிமண்ி ச்ழூம்ப்ிழூர்றூி அறூண்ுச்ிஒள ஆம்ச்ிஒள, அம்ங்ிஒச்ப்ிழூர்ுவ்ி அட்ந்ுப்ி ட்ுல் ழூங்ுவ்ுழூபழூிஊ கூர்ுழூிஊண்ி ழூங்ுவ்ு) serverடக்வ்ி ளச்ீக்ந்ிஙளழூீர்ிழூுல்ஒள.

பூஒச்ிஒளழூிழூீக்ிக்ீழூ ச்ீளூிழூர்ி டூஞ்ிஒள ட்ச்ிச்ுந்ுழூிஆழூத்ுவ்ி சழூம்ந்ுஆத் பூநச்ு பூவ்ிக்ந்ி ழூெஆத் ச்க்ிஈவ்ீப்ி கூஒள கூஞ்ிச் ம்ஆப்ட்ிட்ழூிழூச்ிஆச் ளச்ீக்ந்ிங ளழூீங்ிஒ தூளூிழூர்ி ழூங்ுவ்ுழூிஊண்ி, ‘டூஞ்ிஒள ளறூத்ிச்ுச்ிச்ீர்ி ம்ஆப்ட்ிட்ழூிழூளூிழூர்ி ‘ அறூண்ுச்ிஒள ஆம்ழூிழூட்ிட்க்ிஈடழூிழூுல் ழூங்ுவ்ுழூிஊண்ி ரூட ளச்ீக்ந்ிஆட் தூங்ிக்ீழூிஊண்ி டூஒள TCP/IP (Transmission control protocol/Internet Protocol) பூவ்ில் ரூட ளண்வ்ிளட்ீடர்ி சுப்ண்ி றூீச்ிச்ுத்ட்ிட்ஒழூுல்ஒள.

டூஆங்த்ச்ிச்ுப்ி டூஆங்ழூிழூட்ிட்க்ிஒர்ிர் ழூங்ுவ்ுழூர்ி ரூம்ிளம்ீவ்ிமழூிஊண்ி IP Address பூவ்ில் ரூட unique சழூம்ந்ு கூப்ிப்ஒள பூங்ி ச்ந்ட்ிட்க்ிஈடழூிஊண்ி கூஆச்ழூிளழூீங்ிஅக் தூளூிழூர்ி ழூங்ுவ்ுஞண்ி, ‘டூஞ்ிஒள ளறூத்ிச்ுச்ிச்ீர்ி ‘ அறூண்ுழூிழூட்ிட்க்ிஈடழூிழூுல் ழூங்ுவ்ுஞண்ி ளச்ீக்ந்ிங ளழூீர்ிழூுவ்ில்வ். கூச்வ்ிட்ுவ்ி கூஞ்ிச் ம்ஆப்ட்ிட்ழூிழூச்ிச்ுப்ி தூர்ிர் ளறூத்ிச்ுழூர்ி கூஆவ்ச்ிஒளண்ி றூுமறூும ளட்ீக்ிக்ப்ளூிழூர்ீழூழூி ழூக்ிக்ட்ிட்க்ிஒ (Packets) கூளூிழூுடஞ்ிஒள தூளூிழூர்ஒள ழூங்ுவ்ுஆத் அஞ்ீழூிழூு கூயட்ிட்ட்ிட்ஒழூுவ்ில்வ். கூஞ்ிச் ரூம்ிளம்ீட ளட்க்ிக்ப்சண்ி கூச்யப்ி, றூுல்ுஒள ச்ழூம்ப்ிழூஆர்ஞண்ி, பூஞ்ிச் ழூங்ுவ்ுழூிஊ கூஒள பூஒச்ிஒளறூிளறூப்ிப்ட்ிட்ஒழூுல்அச்ீ கூஞ்ிச் ழூங்ுவ்ுத்ுவ்ி IP Address யூஞண்ி கூஒள பூச்ிச்ஆவ்த்ீம்ஒள ளட்ீக்ிக்ப்ண்ி பூவ்ில் ச்ழூம்ஆப்ஞண்ி ளண்ீச்ிச்ண்ி பூச்ிச்ஆவ் ளட்ீக்ிக்ப்ளூிழூர்ி பூவ்ில் ச்ழூம்ஆப்ஞண்ி பூஒச்ிஒளழூிளழூீங்ிஒ டூஆங்த் ம்ஆப்ட்ுவ்ிவ்ணழூிஊர்ி கூயட்ிட்ட்ிட்ஒழூுவ்ில்வ்.

டூளூிஅழூ பூஞ்ிச் ம்ய்ுத்ீழூறூி ளறூவ்ிம கூஆம் தூளூிழூர்ி ழூங்ுவ்ுஆத் கூஆக்ழூுவ்ில்வ் பூவ்ிம அழூக்ிக்ீப்ி ஞ்ெளூிழூர்ி ண்ுழூதண்ி சூறூிறூந்ுத்ட்ிட்ஒம்நெ¢ிழூர்ி. ரூம்ிளம்ீட ளட்ீக்ிக்ப்சண்ி ச்ீவ்ி ம்ுடண்ிட்ுத் ட்ீஆச்த்ுப்ி ட்த்வ்ண்ி ளறூத்ிஒள ச்ீவ்ி அட்ீத்ிறூிஅறூந்அம்ங்ிஈத் டூக்ச்ிச்ுல்ிஊ ம்ஞ்ிஒள அறூந்ிழூுவ்ில்வ்.(டூஞ்ிச் ளட்ீக்ிக்ப்ளூிழூர்ி ‘Router ‘ பூவ்ிமண்ி ழூடம்ுழூர்ுவ்ி தூச்ம்ுஅத்ீஒ ம்ய்ுஞ்க்ச்ிச்ட்ிட்ஒழூுவ்ில்வ்)

பூஒச்ிஒளழூிழூீக்ிக்ீழூ, ச்ீளூிழூர்ி ஒளஆட்(Dubai)ஞ்ழூந்ுப்ுடஞ்ிஒள டூஞ்ிஒள ளறூத்ிச்ுச்ிச்ீஆர் அம்ங்ிஈவ்ீப்ி கூஒள தூச்ீந்ங்ச்ிச்ுல்ிஊ ளறூவ்ிஆவ்த்ுப்ி அறூண்ுச்ிஒளஆம்ழூிழூட்ிட்க்ிஒர்ிர்ச்ீழூ பூஒச்ிஒளழூிளழூீங்ிக்ீப்ி கூஒள றூுப் ளட்ீக்ிக்ப்ளூிழூர்ி சண்ிஆட் ம்ய்ுத்ீழூ ஒளஆட்ழூிஊ ம்ந்ப்ீண்ி,றூுப் கூட்ிட்ஈஅத் ட்ீழூிழூு~றூிச்ீயழூிஊர்ி அட்ீத்ி கூளூிழூுடஞ்ிஒள ணூந்ீயழூிஊர்ி கஆப்ஞ்ிஒள, றூுப் கூட்ிட்ஈஅத் அம்ம ஞ்ீஒழூஆர்றூிஏல்ில்ு ரூம்ிளம்ீவ்ில்ீழூ தூளூிழூர்ி ழூங்ுவ்ுஆத் கூஆக்ழூுவ்ில்வ் தூளூிழூர்ி ழூங்ுவ்ு கூஞ்ிச்ட்ிளட்ீக்ிக்ப்ளூிழூர்ி ரூம்ிளம்ீவ்ில்ீழூ ம்ந்அம்ல்ிம கூஆச்ட்ிட்ுந்ுச்ிஒள கூச்யப்ி தூர்ிர் ச்ழூம்ப்ி ழூஆர் பூஒச்ிஒளழூிளழூீங்ிஒ டூஞ்ிச்ட்ிளட்ீக்ிக்ப்ண்ி றூந்ுத்ீழூ ம்ஞ்ிஒள அறூந்ிஞ்ிஒள ம்ுக்ிக்ஒள பூவ்ிம கூஞ்ிச் ‘டூஞ்ிஒள ‘ ழூங்ுவ்ுழூிஊண்ி ச்ழூம்ப்ி ளறூீப்ிழூுல்ஒள. றூுப் றூண்த்ளூிழூர்ுப்ி றூுப் ளட்ீக்ிக்ப்ளூிழூர்ி ம்ஞ்ிஒள அறூந்ச்ிச்ீண்ச்ண்ி சூழூும்ுஒம்ஒளண்ி தூங்ிஒ. கூச்வ்ீப்ி தூளூிழூர்ி ழூங்ுவ்ு கூஞ்ிச் ளட்ீக்ிக்ப்ச்ிச்ுவ்ி ம்டஆழூழூிழூீழூ ளம்ஊஅஞ்ந்ண்ி ழூீச்ிச்ுடழூிஊண்ி ட்ஈ சூழூும்ுஒம்ஒளண்ி தூங்ிஒ.

டூஞ்ிச்ச்ிச்ழூம்ப்ிழூர்ி கூஆவ்ச்ிஒளண்ி றூுமறூும ளட்ீக்ிக்ப்ளூிழூர்ுப்ுப்ி டூடஞ்ிஒள ட்ுந்ுச்ிஒள பூஒழூிழூட்ிட்க்ிஒ http கூச்ீம்ஒள Hyper Text Transfer Protocol பூவ்ில் ளண்வ்ிளட்ீடர்ுவ்ி தூச்ம்ுஅத்ீஒ HTML கூச்ீம்ஒள Hyper Text Markup Language பூவ்ில் ளண்ீய்ுத்ுப்ி பூநச்ட்ிட்க்ிஒர்ிர் ச்ழூம்ப்ிழூர்ி தூளூிழூர்ி ழூங்ுவ்ுத்ுவ்ி ம்ங்ிங்ச்ிச்ுஆந்த்ுப்ி கூஒழூிழூட்ிட்ஒழூுவ்ில்வ்.

ழூங்ுவ்ுத்ுப்ி ண்ுழூ அம்ழூண்ீழூ அம்ஆப் ஞ்ஆக்ளட்டம்ச்ீப்ி ஞ்ண்ழூிஊ ழூுர்ுழூி ளறூத்ிச்தக்அவ்அத் ச்ழூம்ப்ிழூர்ி ஞ்ண்ஒள ம்ங்ிங்ச்ிச்ுஆந்த்ுப்ி ம்ஞ்ிஒள ம்ுக்ிக்ஒள அட்ீப்ி அச்ீவ்ிமழூுவ்ில்ஒள. டூம்ிம்ீம ழூங்ுவ்ுழூர்ி டூஆங்த்ச்ிச்ுப்ி ச்ழூம்ப்ிழூர் கூயட்ிஙண்ி அம்ழூண்ி, Bytes per Second (BPS) பூவ்ில் கூப்ழூீப்ி ஊல்ுழூிழூட்ிட்ஒழூுவ்ில்ஒள கூவூச்ம்ஒள ரூட ம்ுவ்ீஈழூிஊ பூச்ிச்ஆவ் பூநச்ிஒளழூிழூர்ி பூவ்ிட்ஒள அட்ீவ்ிம. றூீச்ீந்வ்ண்ீழூ டூஒள ம்ுவ்ீஈழூிஊ 56 KB (Kilo bytes) பூவ்ில் அம்ழூச்ிச்ுப்ி கூச்ீம்ஒள ம்ுவ்ீஈழூிஊ அச்ீந்ீத்ண்ீழூ 56000 பூநச்ிஒளழூிழூர்ி பூவ்ில் அம்ழூச்ிச்ுப்ி டூடழூிஊண்ி.

 

 

  Thinnai 2000 May 28

திண்ணை

Series Navigation

தூளூிழூர்ஒள ழூடச்ிஒளழூிழூஆர் பூநஒளளூிழூர்ி : param@emirates.net.ae

தூளூிழூர்ஒள ழூடச்ிஒளழூிழூஆர் பூநஒளளூிழூர்ி : param@emirates.net.ae