சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 29

This entry is part [part not set] of 37 in the series 20110306_Issue

ரேவதி மணியன்
சென்றவாரம் எதிர்காலத்தில் வாக்கியங்களை அமைக்கும்போது வினைச்சொற்கள் எப்படி மாறுகின்றன என்பதைப்பற்றி விரிவாகப்பார்த்தோம். இந்தவாரம் மேலும் சில பயிற்சிகளைச் செய்வோம். இதுவரை நிகழ்காலம், இறந்தகாலம் மற்றும் எதிர்காலத்தில் வாக்கியங்களை அமைப்பதுபற்றி படித்தோம். இனி ஒரு காலத்திலிருந்து மற்றொரு காலத்திற்கு வாக்கியங்களை மாற்றி அமைக்கும் பயிற்களையும் செய்வோம்.

இம்மூன்று காலங்களுக்கும் உள்ள வினைச்சொற்களின் அட்டவணையை மனனம் செய்துகொண்டு பிறகு பயிற்சியைத் தொடரவும்.
अभ्यासः 1 (abhyāsaḥ 1 ) பயிற்சி 1:
सीता वित्तकोषे कार्यं करोति ! ‘श्वः कार्यालयं न गमिष्यामि’ इति निश्चितवती सा! श्वः किं किं करिष्यति इति योजनां कृतवती सा ! सा योजना अधः सूचिता अस्ति ! रिक्तस्थानं योग्येन भविष्यत्कालसूचकपदेन पूरयन्तु !

sītā vittakoṣe kāryaṁ karoti | śvaḥ kāryālayaṁ na gamiṣyāmi iti niścitavatī sā| śvaḥ kiṁ kiṁ kariṣyati iti yojanaṁ kṛravatī sā| sāyojanāa adhaḥ sūcitā asti | riktasthānāṁ yogyena bhaviṣyatkālasūcakapadena pūrayantu |

சீதா வங்கியில் வேலை செய்கிறாள். ‘நாளை வேலைக்கு செல்லமாட்டேன்’ என்று உறுதி செய்திருந்தாள் அவள். நாளை என்னென்ன செய்யப் போகிறாள் என்று திட்டமிட்டிருந்தாள் அவள். அவளுடைய திட்டம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோடிட்ட இடங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களில் சரியான எதிர்கால வினைச்சொல்லை நிரப்பவும்.
(गमिष्यामि, क्रेष्यामि, स्वीकरिष्यामि, श्रोष्यामि, प्रक्षालयिष्यामि, खादिष्यामि, पठिष्यामि, करिष्यामि, द्रक्ष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि)

(gamiṣyāmi, kreṣyāmi, svīkariṣyāmi, śroṣyāmi , prakṣālayiṣyāmi , khādiṣyāmi , paṭhiṣyāmi, kariṣyāmi, drakṣyāmi, pratyāgamiṣyāmi )

(செல்வேன், வாங்குவேன், பெறுவேன், கேட்பேன், தூய்மைசெய்வேன், சாப்பிடுவேன், படிப்பேன், செய்வேன், பார்ப்பேன், திரும்பிவருவேன்)
1. श्वः अहं विरामं —————————— ! (śvaḥ ahaṁ virāmaṁ ————–)

நாளை நான் விடுப்பு ———————– !

2. प्रातः उत्थाय वस्त्राणि —————————– ! (prātaḥ utthāya vastrāṇi ———- )

காலையில் எழுந்து துணிகளை —————————- !
3. प्रातः नववादने विद्यारण्यपुरं ————————– ! (prātaḥ navavādane vidyāraṇyapuraṁ ———– )

காலை ஒன்பது மணிக்கு வித்யாரண்யபுரம் ————– !

4. तत्र एकां नूतनां शाटिकां ————–! (tatra ekāṁ nūtanāṁ śāṭikāṁ ——— )

அங்கு ஒரு புதிய புடவை ——————————— !
5. सख्या सह भोजनं ———————————— ! (sakhyā saha bhojanaṁ ————— )

தோழியுடன் உணவு ————————- !

6. सायं पुष्पोद्याने विहारं ————————– ! (sāyaṁ puṣpodyāne vihāraṁ ————— )

சாயங்காலம் மலர்பூங்காவில் நடந்து ———————- !

7. सप्तवादने गायनसभाभवने सङ्गीतं ————————— ! (saptavādane gāyanasabhābhavane saṅgītaṁ ————- )

ஏழுமணிக்கு பாட்டுக்கச்சேரி நடைபெறும் சபாவில் பாட்டு ——————- !
8. अष्टवादने गृहं ———————————— ! (aṣṭavādane gṛhaṁ ————– )

எட்டுமணிக்கு வீட்டிற்கு ——————– !
9. भोजनानन्तरं दूरदर्शने चित्रं ———————– ! (bhojanānantaraṁ dūradarśane citraṁ————– )

சாப்பிட்டபின் தொலைகாட்சியில் படம் —————————- !

10. सखीगृहतः आनीतं कथापुस्तकं ———————————– ! (sakhīgṛhataḥ ānītaṁ kathāpustakaṁ

————- )

தோழிவீட்டிலிருந்து கொண்டுவந்த கதை புத்தகத்தை ————————- !

उत्तराणि (uttarāṇi) விடைகள் :
1. स्वीकरिष्यामि (svīkariṣyāmi)

2. प्रक्षालयिष्यामि (prakṣālayiṣyāmi)

3. गमिष्यामि (gamiṣyāmi )

4. क्रेष्यामि (kreṣyāmi)

5. खादिष्यामि (khādiṣyāmi )

6. करिष्यामि (kariṣyāmi)

7. श्रोष्यामि (śroṣyāmi )

8. प्रत्यागमिष्यामि (pratyāgamiṣyāmi)

9. द्रक्ष्यामि (drakṣyāmi)

10. पठिष्यामि (paṭhiṣyāmi)

अभ्यासः 2 (abhyāsaḥ 1 ) பயிற்சி 2:

भविष्यत्काले वाक्यपरिवर्तनं करोतु ! (bhaviṣyatkāle vākyaparivartanaṁ karotu |)

வாக்கியங்களை எதிர்காலத்தில் மாற்றி அமைக்கவும்.
1. विष्णुः विद्यालयं गच्छति ! (viṣṇuḥ vidyālayaṁ gacchati |)

விஷ்ணு பள்ளி செல்கிறான்.

2. दिव्या वस्त्रं प्रक्षालयति ! (divyā vastraṁ prakṣālayati |)

திவ்யா துணியைத் தூய்மை செய்கிறாள்.
3. पाचकः तण्डुलं पचति ! (pācakaḥ taṇḍulaṁ pacati |)

சமையல்காரர் அரிசியை சமைக்கிறார்.
4. अहं जलं पिबामि ! (ahaṁ jalaṁ pibāmi |)

நான் நீர் அருந்துகிறேன்.

5. छात्राः श्लोकं वदन्ति ! (chātrāḥ ślokaṁ vadanti |

மாணவர்கள் ஸ்லோகம் சொல்கிறார்கள்.
6. बालिकाः गीतं गायन्ति ! (bālikāḥ gītaṁ gāyanti |)

மாணவிகள் பாட்டு பாடுகின்றார்கள்.

7. वयं कथां पठामः ! (vayaṁ kathāṁ paṭhāmaḥ |)

நாங்கள் கதை படிக்கிறோம்.

8. गुरुः व्याकरणं पाठयति ! (guruḥ vyākaraṇaṁ pāṭhayati |)

குரு இலக்கணம் சொல்லிக்கொடுக்கிறார்.
9. देवः दुष्टान् दण्डयति ! (devaḥ duṣṭān daṇḍayati |)

கடவுள் தீயவர்களை தண்டிக்கிறார்.

10. अहं पुस्तकं प्रतिददामि ! (ahaṁ pustakaṁ pratidadāmi |)

நான் புத்தகத்தை திருப்பித்தருகிறேன்.
11. रजकाः वस्त्राणि क्षालयन्ति ! (rajakāḥ vastrāṇi kṣālayanti |

சலவைக்காரர்கள் துணிகளை தூய்மை செய்கிறார்கள்.
12. चित्रकाराः चित्रं लिखन्ति ! (citrakārāḥ citraṁ likhanti |)

ஓவியர்கள் ஓவியம் வரைகிறார்கள்.
13. भक्ताः देवं नमन्ति ! (bhaktāḥ devaṁ namanti |)

பக்தர்கள் கடவுளை வணங்குகிறார்கள்.
14. कला फलं खादति ! (kalā phalaṁ khādati |)

கலா பழம் சாப்பிடுகிறாள்.
15. बालः पुस्तकं नयति ! (bālaḥ pustakaṁ nayati |)

சிறுவன் புத்தகம் எடுத்துச்செல்கிறான்.
उत्तराणि (uttarāṇi) விடைகள்

1. गमिष्यति ( gamiṣyati)

2. प्रक्षालयिष्यति (prakṣālayiṣyati)

3. पक्ष्यति (pakṣyati)

4. पास्यामि (pāsyāmi)

5. वदिष्यन्ति (vadiṣyanti)

6. गास्यन्ति (gāsyanti)

7. पठिष्यामः (paṭhiṣyāmaḥ)

8. पाठयिष्यति (pāṭhayiṣyati)

9. दण्डयिष्यति (daṇḍayiṣyati)

10. प्रतिदास्यामि (pratidāsyāmi)

11. क्षालयिष्यन्ति (kṣālayiṣyanti)

12. लेखिष्यन्ति (lekhiṣyanti)

13. नम्स्यन्ति (namsyanti)

14. खादिष्यति (khādiṣyati)

14. नेष्यति (neṣyati)

अभ्यासः 3 ( abhyāsaḥ 1 ) பயிற்சி 3:

कथायां स्थूलाक्षरैः दृश्यमानानि क्रियापदानि भूतकालरूपेण परिवर्तयतु ! (kathāyāṁ sthūlākṣaraiḥ dṛśyamānāni kriyāpadāni bhūtakālarūpeṇa parivartayatu !)

கதையில் அழுத்தமான(பெரிய) எழுத்துக்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினைச்சொற்களை இறந்தகாலத்தில் மாற்றவும்.

श्रीरामः (śrīrāmaḥ)
रामः अयोध्यायाः राजकुमारः अस्ति ! तस्य गुरुः वसिष्ठः अस्ति! एकदा विश्वामित्रः अयोध्याम् आगच्छति ! रामं यज्ञरक्षणार्थम् आह्वयति ! रामः विश्वामित्रेण सह वनं गच्छति ! तदा यज्ञस्य नाशाय ताटका आगच्छति !रामेण सह युद्धं करोति !रामः ताटकायाः वधं करोति ! राक्षसाणाम् अपि वधं करोति ! यज्ञं रक्षति !

rāmaḥ ayodhyāyāḥ rājakumāraḥ asti| tasya guruḥ vasiṣṭhaḥ asti | ekadā viśvāmitraḥ ayodhyām āgacchati |rāmaṁ yajñarakṣaṇārtham āhvayati |rāmaḥ viśvāmitreṇa saha vanaṁ gacchati | tadā yajñasya nāśāya tāṭakā āgacchati | rāmeṇa saha yuddhaṁ karoti | rāmaḥ tāṭakāyāḥ vadaṁ karoti | rākṣasāṇām api vadaṁ karoti | yajñaṁ rakṣati |

ராமர் அயோத்தியாவினுடைய ராஜகுமாரனாக இருக்கிறார். அவருடைய குரு வசிஷ்டர் . ஒருமுறை விசுவாமித்திரர் அயோத்தியாவிற்கு வருகிறார். ராமரை யக்ஞத்தை காப்பதற்காக அழைக்கிறார். ராமர் விசுவாமித்திரருடன் வனம் செல்கிறார். அப்போது யக்ஞத்தை நாசம் செய்வதற்காக தாடகா வருகிறாள். ராமருடன் போர் புரிகிறாள். ராமர் தாடகாவை வதம் செய்கிறார். ராக்ஷசர்களையும் கூட வதம் செய்கிறார். யக்ஞத்தைக் காக்கிறார்.

उत्तराणि (uttarāṇi) விடைகள்

रामः अयोध्यायाः राजकुमारः आसीत् ! तस्य गुरुः वसिष्ठः आसीत् ! एकदा विश्वामित्रः अयोध्याम् आगतवान् ! रामं यज्ञरक्षणार्थम् आहूतवान् ! रामः विश्वामित्रेण सह वनं गतवान् ! तदा यज्ञस्य नाशाय ताटका आगतवती ! रामेण सह युद्धं कृतवती ! रामः ताटकायाः वधं कृतवान् ! राक्षसाणाम् अपि वधं कृतवान् ! यज्ञं रक्षितवान् !

rāmaḥ ayodhyāyāḥ rājakumāraḥ āsīt| tasya guruḥ vasiṣṭhaḥ āsīt | ekadā viśvāmitraḥ ayodhyām āgatavān |rāmaṁ yajñarakṣaṇārtham āhūtavān |rāmaḥ viśvāmitreṇa saha vanaṁ gatavān | tadā yajñasya nāśāya tāṭakā āgatavatī | rāmeṇa saha yuddhaṁ kṛtavatī | rāmaḥ tāṭakāyāḥ vadaṁ kṛtavān | rākṣasāṇām api vadaṁ kṛtavān | yajñaṁ rakṣitavān |

ராமர் அயோத்தியாவினுடைய ராஜகுமாரனாக இருந்தார். அவருடைய குரு வசிஷ்டர் இருந்தார். ஒருமுறை விசுவாமித்திரர் அயோத்தியாவிற்கு வந்தார். ராமரை யக்ஞத்தை காப்பதற்காக அழைத்தார். ராமர் விசுவாமித்திரருடன் வனம் சென்றார். அப்போது யக்ஞத்தை நாசம் செய்வதற்காக தாடகா வந்தாள். ராமருடன் போர் புரிந்தாள். ராமர் தாடகாவை வதம் செய்தார். ராக்ஷசர்களையும் கூட வதம் செய்தார். யக்ஞத்தைக் காத்தார்.

.

अभ्यासः 4 (abhyāsaḥ 1 ) பயிற்சி 4:

कथायां स्थूलाक्षरैः दृश्यमानानि क्रियापदानि भविष्यत्कालरूपेण परिवर्तयतु ! (kathāyāṁ sthūlākṣaraiḥ dṛśyamānāni kriyāpadāni bhaviṣyatkālarūpeṇa parivartayatu |)

கதையில் அழுத்தமான(பெரிய) எழுத்துக்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினைச்சொற்களை எதிர்காலத்தில் மாற்றவும்.

कुशलः वृद्धः (kuśalaḥ vṛddhaḥ)
एकः वृद्धः आसीत ! सः क्षुधितः अभवत् ! समीपे एकः आम्रवृक्षः आसीत् ! वृद्धः आम्रवृक्षस्य समीपम् गतवान् ! वृक्षे बहूनि फलानि दृश्टवान् ! सः चिन्तितवान् ,” अहं वृद्धः ! मम शरीरे शक्तिः नास्ति ! वृक्षः उन्नतः अस्ति ! कथम् उपरि गच्छामि? कथं फलं प्राप्नोमि ? “इति ! वृक्षस्य उपरि वानराः आसन् ! वृद्धः एकम् उपायं कृतवान् ! सः पाषाणखण्डान् स्वीकृत्य क्षिप्तवान् ! वानराः कुपिताः अभवन् ! ते फलानि क्षिप्तवन्तः ! वृद्धः तानि फलानि स्वीकृत्य सन्तोषेण खादितवान् !
ekaḥ vṛddhaḥ āsīt| saḥ kṣudhitaḥ abhavat| samīpe ekaḥ āmravṛkṣaḥ āsīt| vṛddhaḥ āmravṛkṣasya smīpaṁ gatavān |vṛkṣe bahūni phalāni dṛśṭavān | saḥ cintitavān, “ ahaṁ vṛddhaḥ| mama śarīre śaktiḥ nāsti | vṛkṣaḥ unnataḥ asti | katham upari gacchāmi kathaṁ phalaṁ prāpnoti ?” iti |vṛkṣasya upari vānarāḥ āsan | vṛddhaḥ ekam upāyaṁ kṛtavān | saḥ pāṣāṇakhaṇḍān svīkṛtya kṣiptavān | vānarāḥ kupitāḥ abhavan | te phalāni kṣiptavantaḥ | vṛddhaḥ tāni phalāni svīkṛtya santoṣeṇa khāditavān |

ஒரு முதியவர் இருந்தார். அவர் மிகுந்த பசியுடன் இருந்தார். அருகில் ஒரு மாமரம் இருந்தது. முதியவர் மாமரத்தின் அருகில் சென்றார். மரத்தில் நிறைய பழங்களைப் பார்த்தார். அவர் , “ நான் வயதானவன். என்னுடைய உடம்பில் சக்தி இல்லை. மரம் உயரமாக இருக்கிறது. எப்படி மரத்தின் மேலே செல்வேன்? எப்படி பழத்தைப் பெறுவேன்?” என்று நினைத்தார். மரத்தின் மேலே குரங்குகள் இருந்தன. முதியவர் ஒரு யோசனை செய்தார். அவர் கற்களை எடுத்து எறிந்தார். குரங்குகள் கோபம் அடைந்தன. அவைகள் பழங்களை எறிந்தன. முதியவர் அந்த பழங்களை எடுத்து சந்தோஷமாக சாப்பிட்டார்.

उत्तराणि (uttarāṇi) விடைகள்

एकः वृद्धः भविष्यति ! सः क्षुधितः भविष्यति ! समीपे एकः आम्रवृक्षः भविष्यति ! वृद्धः आम्रवृक्षस्य समीपम् गमिष्यति ! वृक्षे बहूनि फलानि द्रक्ष्यति ! सः चिन्तयिष्यति ,” अहं वृद्धः ! मम शरीरे शक्तिः नास्ति ! वृक्षः उन्नतः अस्ति ! कथम् उपरि गच्छामि? कथं फलं प्राप्नोमि ? “इति ! वृक्षस्य उपरि वानराः भविष्यन्ति ! वृद्धः एकम् उपायम् करिष्यति ! सः पाषाणखण्डान् स्वीकृत्य क्षेप्स्यति! वानराः कुपिताः भविष्यन्ति ! ते फलानि क्षेप्स्यन्ति ! वृद्धः तानि फलानि स्वीकृत्य सन्तोषेण खादिष्यति !
ekaḥ vṛddhaḥ bhaviṣyati| saḥ kṣudhitaḥ bhaviṣyati| samīpe ekaḥ āmravṛkṣaḥ bhaviṣyati| vṛddhaḥ āmravṛkṣasya smīpaṁ gamiṣyati |vṛkṣe bahūni phalāni drakṣyati| saḥ cintayiṣyati, “ ahaṁ vṛddhaḥ| mama śarīre śaktiḥ nāsti | vṛkṣaḥ unnataḥ asti | katham upari gacchāmi kathaṁ phalaṁ prāpnoti ? “ iti |vṛkṣasya upari vānarāḥ bhaviṣyanti | vṛddhaḥ ekam upāyaṁ kariṣyati | saḥ pāṣāṇakhaṇḍān svīkṛtya kṣepsyati | vānarāḥ kupitāḥ bhaviṣyanti | te phalāni kṣepsyanti | vṛddhaḥ tāni phalāni svīkṛtya santoṣeṇa khādiṣyati |

ஒரு முதியவர் இருப்பார். அவர் மிகுந்த பசியுடன் இருப்பார். அருகில் ஒரு மாமரம் இருக்கும். முதியவர் மாமரத்தின் அருகில் செல்வார். மரத்தில் நிறைய பழங்களைப் பார்ப்பார். அவர் , “ நான் வயதானவன். என்னுடைய உடம்பில் சக்தி இல்லை. மரம் உயரமாக இருக்கிறது. எப்படி மரத்தின் மேலே செல்வேன்? எப்படி பழத்தைப் பெறுவேன்?” என்று நினைப்பார். மரத்தின் மேலே குரங்குகள் இருக்கும். முதியவர் ஒரு யோசனை செய்வார். அவர் கற்களை எடுத்து எறிவார். குரங்குகள் கோபம் அடையும். அவைகள் பழங்களை எறியும். முதியவர் அந்த பழங்களை எடுத்து சந்தோஷமாக சாப்பிடுவார்.
அடுத்த வாரம் सम्बोधनरूपाणि பற்றித் தெரிந்துகொள்வோம்.

Series Navigation

author

ரேவதி மணியன்

ரேவதி மணியன்

Similar Posts