சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 13

This entry is part [part not set] of 34 in the series 20100926_Issue

ராமச்சந்திர கோபால்


இப்போது வாக்கியங்களில் இந்த பன்மை என்னும் பஹுவசனம் बहुवचनम्-பார்ப்போம்

चषकः अस्ति அஸ்தி இருக்கிறது

चषकाः सन्ति (சந்தி – இருக்கின்றன)

இதே மாதிரி எல்லா ஒருமை பன்மையையும் வாக்கியங்களாக சொல்லுங்கள்

चमसः

घटः

मन्थानः

पात्रम्-

मिश्रकम्-

पेषकम्-

स्थालिका

छुरिका

अग्निपेटिका

दोणी

दर्वि

कूपी

वेल्लनी

बालकः

शिक्षकः

चमसः

रामः

घटः

बालका:

शिक्षकाः

चमसाः

रामाः

घटा:

पत्रम्-

फलम्-

वनम्-

गृहम्-

वस्त्रम्-

पत्रानि-

फलानि-

वनानि-

गृहानि-

वस्त्रानि-

वालिका

छुरिका

स्थालिका

अग्निपेटिका

वालिका:

छुरिकाः

स्थालिकाः

अग्निपेटिकाः

लेखनी –

द्रोणी –

कूपी

लेखन्यः

द्रोण्यः

कूप्यः

இவை அனைத்துக்கும் अस्ति அல்லது सन्ति சரியாக சேர்த்து வாக்கியங்கள்
அமையுங்கள்.
உரத்து சொல்லிப்பழகுங்கள்.

தற்போது அவர் அவை போன்றவற்றில் बहुवचनम्- பார்ப்போம்

ஆண்பால் -पु
सः ते அவர் அவர்கள்
एषः – एते இவர் இவர்கள்
कः के யார் யார்கள்?

பெண்பால் स्त्रि
सा ताः அவர் அவர்கள்
एषा एताः இவர் இவர்கள்
का काः யார் யார்கள்?

அஃறிணை न
तत्- तानि அது அவைகள்
एतत्-एतानि இது இவைகள்
किम्-कानि எது? எவைகள்?

இப்போது மேற்கண்ட வார்த்தைகளை சேர்த்து இவைகளையும் சேர்த்து வாக்கியங்களை
அமையுங்கள்.

एते बालकाः
एता द्रोण्यः
போன்று கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களையும் சரியாக அமையுங்கள்

___ चषका:
___ पुस्तकानि
_____ स्थालिकाः
_____बाष्पस्थाल्यः?
_____अग्निपेटिकाः
_____घटा:
_____वस्त्राणि?

கேள்விக்குறியை பார்த்து அதற்கு தகுந்தாற்போல பஹுவசன வார்த்தையை
சேருங்கள்.

बहुवचनरूपाणि लिखतु

एषः जनः -) एते जनाः -) कः जनः -) के जनाः

एषा महिला

सा स्थालिका
तत्- उपनेत्रम्-
सः चमसः
किं फलम्?
का भगिनि?
एतत्- गृहम्-
एषः सैनिकः

சில வித்தியாசமான பஹுவசனங்கள்.

भवान्- भवन्तः
भवति -भवत्यः
अहम्-वयम्- (वयम्- என்றால் நாம்)

இவற்றை வைத்தும் பஹுவசனம் எழுதுங்கள்.

உதாரணமாக
भवान्-बालकः -) भवन्तः बालकाः
___ युवकः -)
____ बालिका -)
अहम्-महिला -)

Series Navigation

author

ராமச்சந்திர கோபால்

ராமச்சந்திர கோபால்

Similar Posts