மாளிகை வாசம் – 3

This entry is part [part not set] of 8 in the series 20000514_Issue

எம் வி வெங்கட் ராம்


கூ…னுாகூகுகூŽகூைனுநுனு¡கூƒ னுீனுமுனு¡கூ·னுலுகூசுனுவுனு¡கூடினுமுனு¢கூ…கூஙுகூ‰ னுழுனு¢கூ„கூ…கூலு ‘னுஙுகூலுகூ‰னுருனு¡ னு­கூஞுனுவுகூடு னுீகூ€னு¡கூணுகூ€னுூகூ‡ னு­கூசுனுவுனுூகூ‰ னுநுகூஙுகூŠஎ€žகூலு னுுகூ€னு¡கூŽனுவுனு¡னுீகூ‡கூலுகூ› கூ…கூ•கூசுனுவுகூடு கூ€னுருனு¡னுவுனுாகூ‚.. னுஙுனுூனுவுகூ”னுுகூ னுநுகூˆனு¡கூƒனு¡கூடு னுுகூ€னுமுனு¢கூைனுநுகூˆகூ னுடுகூ­னுநுகூ™கூைகூŒகூணு னுழுகூநுகூ„கூ னுஙுகூ‰கூைகூŒகூணு னுழுகூநுகூ„கூ. . னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚.. ? ‘ ‘னுமுகூƒனு¢னுவுனு¡கூலு னுீனுமுனு¡கூநுகூ–கூ­னுநு… ‘ ‘கூ€கூணுகூ’ னுேகூŠகூைகூŒகூணு னுுகூ€னு¡கூ னுீகூகூகூ…னு¡ னுேகூŠகூைனுநுகூகூணு. னுவுகூைகூŒ கூ’கூைகூŒகூலுகூ› னுேகூŠகூைனுநுகூை கூœனுருனு¡கூ. கூ€கூணுகூ’கூைகூŒ கூ…னு¡எ€ீகூ· னுுகூ€னு¡னுருகூகூணுகூ‰னு¡ கூ…னு¡னுருனுூனுநுகூைகூŒகூை கூŒகூŠகூ‚னு¢கூ•கூைனுநுகூ—எ€ னுவுனு¡கூலு கூகூகுகூŽகூடு னுுகூ€னு¡கூகுகூŽ கூ…னு¡எ€ீகூ· கூ…னு¡கூ­னுநுனு¢கூடு னுுகூ€னு¡னுருகூகூணு.. னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚ ? ‘ ‘னுமுகூƒனு¢ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–கூ­னுநு.. ‘கூƒனு¡கூசுனுவுனு¢கூƒனு¢ னுடுகூலுகூ€கூ கூனுலுனு¢கூைகூŒகூயுனுுகூ‡ கூ‚னு¡கூƒனு¡ னு­கூ•கூஞுனுவுனு¡கூ–கூணு கூ…னுாகூகுகூŽகூைகூŒகூயுகூ‡ கூ…கூஞுனுவுனு¢கூƒகூகூணு. னுமுகூƒனு¢கூ‚னு¡ னுடுகூணுகூ€கூகூலுகூ‰னு¡ னுடுகூணுகூ€கூகூைகூŒகூசு னுவுனுூகூ„ கூ…னு¡னுமுகூநு னுநுனுவுகூ…கூடி னுமுனு¡கூசுனுவுனு¢கூŽனுுகூ…கூலு. னுேகூடுகூ’கூˆகூனு¡ னுேகூணுகூனு¡கூலுகூ‰னு¡கூ–கூணு கூ“கூŠகூ‚னு¡கூ. னுேகூதுகூ‚னு¡கூலுகூ‰னு¡கூ–கூணு னுீனுவுனு¡கூˆகூைனுநு கூ“கூŠகூ‚னு¡கூ. .. னுநுனுவுனுூகூ…கூசு னுவுனு¡கூமுகூடுகூ€னு¡கூயு னுுகூ€னு¡கூகுகூŽ னுமுனு¡கூ…னு¢னுூகூ‚ னுழுனு¡கூலு கூ…கூடினுமுனு¢கூ•கூடுனுுகூ€கூலு.. ‘ ‘னுடுகூணுகூ€கூ கூனுலுனு¢கூைனுுனுநு னுீகூ…கூ‡னு¢கூைனுநுனுவுனுூகூ…கூடு கூ¢கூகுகூŠகூŽகூ…னுாகூ­னுநுகூ‡னு¡ ? னுடுகூ• னுேகூடாகூ கூ€கூசுகூ னுழுனு¢கூனு¢எ€žகூணு னுுகூ„கூகுனுருனு¡ கூ…கூஞுனுவுனு¡கூை கூœனுருகூை னுநுனுவுனுூகூ…கூசு னுவுனு¢கூˆகூைனுநு கூனு¡கூகுகூ‹கூ­னுநுகூ‡னு¡ ? ‘ ‘னுேகூ னுவுனு¡னுுகூ‰கூதுகூ‚னு¡ னு­கூசுனுவுனுூகூ‰ னுுனுழுகூƒகூ“கூணு னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுுனுவுகூலு.. கூ…னு¢கூŠகூ‚ கூ…னு¢கூŠகூ‚ கூƒனு¡கூனு¡கூ‚னுலுகூணு னுுனுநுகூகுகூŽ னுமுனுானுூனுவுகூைகூŒ கூƒனு¡கூகூலு னுமுனு¢கூசுனுவுகூடுகூ€னு¡கூலுகூ‰ னுநுனுூனுவுகூ‚னு¢கூ„கூநுகூ„னு¡ னுுகூ€கூனுவுனுாகூ‚.. னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚ ? ‘ ‘னுமுகூƒனு¢ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–கூ­னுநுகூணுகூனு¡… ‘ ‘கூ…னுாகூகுகூŽகூைகூŒகூயுகூ‡ னுநுகூஙுனுரு னுஙுனுருகூசுகூனுுகூ„கூ”கூணு னுைனுலுனு¢ னுேகூŠகூைனுநுகூை கூœனுருனு¡கூ. கூ…னு¢கூˆகூŒ னுேகூŽகூடுகூ’ கூ…கூடிகூ னுமுனுூகூகூ‚கூநு கூ€கூஙுனுலுகூை கூœனுருனு¡கூ.. னுமுனுூகூகூ‚கூநு னுநுகூகுகூŽனுுகூ„ னுடுகூ• னுீகூ€னு¡கூகுகூŽகூை னுநுகூƒனு¢னுூகூ‚கூடு கூ€னு¡கூ·கூசுனுவுனு¡கூ–கூணு னுஙுகூ‰கூைகூŒகூடு கூ’கூŠகூைனுநுனு¡கூ..னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚ ? ‘ ‘னுீனுமுனு¡கூநுகூ–கூ­னுநுகூணுகூனு¡.. ‘ ‘னுசுகூலுகூ‰னு¡ னுஙுகூநுகூ„னு¡கூசுனுூனுவுகூ”கூணு னுழுனுாகூ­னுநு கூŒகூŠ கூ…கூ·கூˆகூகூைகூŒ கூ“கூலுகூ‰னு¡னுுகூ„னுுகூ‚ னுுகூ€னுமுனு¢கூைனுநுனு¢கூகுனுருனு¡ னுடுகூ­னுநுகூ™கூைகூŒகூணு னுழுகூநுகூ„கூ, னுஙுகூ‰கூைகூŒகூணு னுழுகூநுகூ„கூ கூ€னு¡கூ•கூ­னுநு.. னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚ ? ‘ னுீனுமுனு¡கூ·னுலுகூசுனுவுனு¡கூடினுமுனு¢ , னுழுனு¡கூ– கூ…னு¡கூ·கூசுனுூனுவுகூைகூŒ னுடுகூ• கூ…னு¡கூ·கூசுனுூனுவு ‘னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚.. ? ‘ ‘னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚ ? ‘ னுஙுகூலுகூš னுஙுனுவுனு¢னுுகூƒ னு­கூ•கூடுகூ€கூ…னுூகூƒகூை னுுனுநுகூகுகூŽகூை னுீனுநுனு¡கூயுகூ…னு¡கூயு. னுேகூடுகூ€கூŠனுீகூ‚னு¡கூ• கூ€கூ†கூைனுநுகூணு. ‘னுீனுமுனு¡கூநுகூ–கூ­னுநுகூணுகூனு¡.. ‘ ‘னுைகூ­.. னுீனுமுனு¡கூநுகூ„ கூகூˆகூஞுகூகூகுனுுனுருனுுகூ‰.. கூனுலுனு¢கூனுலுனு¢னுநுனுூகூ‡ னுீகூனு¡கூகுனுூனுரு கூனு¡கூŠகூ‚னு¢னுுகூ„ னுீனுநுனு¡கூஙுகூŽ னுுகூ€னு¡கூதுகூை னுநுனு¡கூ‚கூடு னுுகூ€னு¡னுருகூை கூœனுருனு¡கூ. னுீகூனு¡கூகுனுூனுரு கூனு¡கூŠகூைகூŒ கூ‚னு¡கூ•கூணு னுுகூ€னு¡னுநுனுுகூ… கூœனுருனு¡கூ… கூ…கூசுனுவுகூநு னுுகூ€னு¡கூŽனுுனுவுகூலு, கூனுலுனு¢ னுநுனு¡கூ‚கூடு னுுகூ€னு¡கூŽனுுனுவுகூலு.. கூ…னுாகூகுகூŽகூைகூŒ கூ…கூஞுனுவு கூ…னு¢கூ•கூஞுனுவுனு¡கூ‡னு¢னுநுனுூகூ‡கூடு கூ€கூŽகூைனுநு னுூகூ…கூைனுுனுநுகூலுகூ› னுைகூƒகூணுகூ€னு¢கூடினுமுனு¢கூƒகூை கூœனுருனு¡கூ.. னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚ ? ‘ ‘…………………………………. ‘ ‘னு­கூசுனுவுனுூகூ‰ னுநுகூஙுகூŠஎ€žகூ›கூைகூŒகூணு னுடுகூசுகூ கூ…கூ·கூˆனுவுனு¡ னு­கூ•கூஞுனுவுனு¡ கூகூ…கூƒனு¡னுமுகூ‰னு¡ கூ…னு¡கூ­னுநு..கூணு.. னுீனுமுனு¡கூநுகூ„ கூகூˆகூஞுகூகூகுனுுனுருனுுகூ‰. கூ…னு¢கூ•கூஞுகூ னுநுனு¢கூ•கூஞுகூகூலுகூ› னுகுகூ·கூ„னு¡கூணுகூ€கூகுனுரு னுைகூகுனுநுனுூகூ‡ கூ…னுாகூகுகூŽகூைகூŒகூயுகூ‡ னுேனுூனுருகூடிகூ கூ…கூடிகூகூƒகூடு கூ€னுருனு¡கூ.. னுசுனுுனுவுனு¡ னுடுகூ• னுைகூ™ னுீகூƒகூஙுகூŽ னுைகூ™ கூ…கூஞுனுவுனு¡கூடு கூ€கூƒகூ…னு¡கூ‚னு¢கூநுனுூகூ„. னுேகூகூ—கூணு கூனு¢கூடானுமுனு¢ கூனு¢கூடானுமுனு¢கூடு னுுகூ€னு¡கூ‰னு¡ னுடுகூ• கூாகூ னுழுனு¡கூ™ னுவுகூ­னுநுனு¢கூ‚னு¢கூ•கூைனுநுகூ„னு¡கூணு. னுடுனுுகூƒகூ‚கூŠகூ‚னு¡ கூனு¡னுமுகூைனுநுனுலுகூைனுநுனு¢னுுகூ„ னுுனுருகூƒனு¡கூடு னுுகூ€னு¡கூகுகூŽ னுடாகூைனுநுனு¡கூஞுனுவுனு¡ னுழுனுாகூ­னுநு னுவுனு¡கூலு னுேகூŽகூசுனுவு கூனு¡னுமுனுுகூ கூ…னுாகூகுனுூனுருகூை னுநுனு¡கூ„னு¢ கூ€கூஙுனுலுகூகூணு. னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚ ? ‘ ‘ னுமுகூƒனு¢கூணுகூனு¡. னுீனுமுனு¡கூநுகூ–கூ­னுநு.. ‘ ‘னுஙுகூலுகூ‰னுருனு¡ னு­கூஞுனுவு கூ…னுாகூகுகூŽகூைனுநுனு¡கூƒ னுைகூடினுமுனு¢ னுநுகூஙுகூŠனுமுகூலு னுுகூனுுகூ„ னுநுகூஙுகூŠனுமுகூ‰னு¡கூடு னுுகூ€னு¡கூŽனுவுனு¡னுுகூ‡கூலுகூ› கூ€னு¡கூைனுநுனு¡னுவுனுாகூ‚.. னுழுனு¡னுூகூ‡கூ”கூணு கூ€னு¢கூலுனுூகூ‰கூ”கூணு னுழுனுாகூ­னுநுகூ™கூணு னுழுகூநுகூ„னு¡ னு­கூ•கூைனுநுகூகூணு, னுழுனு¡கூ›கூணு னுழுகூநுகூ„னு¡னு­கூ•கூைனுநுகூகூணு கூ€னு¡கூ•கூ­னுநு.. னுஙுகூ‰கூைகூŒ னு­கூஞுனுவு கூ…னுாகூகுகூŽ கூ…னு¡னுருனுூனுநு கூ…கூஞுகூ னுவுனு¡கூலு கூ…கூ‚னு¢கூš னுீனுழுகூˆகூ‚கூகூணுனுநுகூˆகூ னு­கூநுனுூகூ„, னுஙுகூணுகூகூ…கூலு கூனு¢கூ„னு¢னுருகூƒனு¢கூ‚னு¢னுுகூ„ னு­கூ•கூைனுநுனு¡கூலு. னுஙுகூ­னுநு கூ…னுாகூகுகூŽ னுேகூதுகூ‚னு¡ னுழுகூ‚னு¢கூ‰னு¡கூŒகூ‡கூணு கூ€கூைனுநுகூசுகூனுுகூ„ னுழுனு¡கூ– கூகூƒகூைனுநுனு¡ னுீகூ…னுூனுவுகூடுகூ€னு¡கூŽகூணு , னுுகூ€கூ­கூŒகூ„ னுீகூƒகூஙுகூŽ கூ„கூகுனுமுகூசுனுவுனு¢கூடி னுீனுமுனு¡கூடினுமுகூணு கூ¥கூ€னு¡கூ”கூணு கூ…னு¢கூகுகூŽகூகுகூŽகூசு னுவுனு¡கூலு கூகூஙுனுூனுருனுூகூ‚கூடு னுுகூ€னு¡கூகுனுருனு¡எ€ … னுேகூஞுனுவு னுேனுவுனு¢னுநுனு¡கூƒனு¢ னு­கூ•கூஞுனுவுனு¡எ€ கூலுகூ‰னு¡ னுழுனு¡கூலு னு­கூஞுனுவு கூனு¡னுவுனு¢கூƒனு¢ கூ…னுாகூகுனுூனுரு கூ…னு¢கூகுகூŽ னுீகூ…கூ‡னு¢கூ‚னு¢னுுகூ„ கூ…கூஞுகூ னுழுனு¢கூலுகூ› னுுகூ€கூகூ…கூ‰னு¡ ? னுேகூ னுீனுநுனுருகூைனுநுகூகுகூŽகூணு. . னுஙுகூ­னுநுனுூனுவு னுஙுகூலுனுுகூ‰னு¡னுரு . . . னு­கூசுனுவுனுூகூ‰ னுநுகூஙுகூŠனுமுகூலு னு­கூ•கூைகூŒ . னுமுகூணுகூனுவுகூ“கூ‰னு¡ கூ…னு¡கூ•கூ­னுநு .. . னு­கூ­னுநு னு­கூ•கூைனுநு னுஙுகூகுகூŽகூை கூŒகூŠகூசுனுவுகூலுகூ­னுநுகூ™கூணு னு­கூ€கூடுகூŠகூசு னுவுனு¡கூலு னு­கூ•கூைகூŒகூஎ€ . . னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚ . . ? ‘ ‘னுமுகூƒனு¢கூணுகூனு¡ . . கூ…னுாகூகுகூŽ கூ…னு¡னுருனுூனுநு . . ‘ ‘ கூ…னு¡னுருனுூனுநு னுஙுகூƒகூ¡கூš கூ¥கூ€னு¡ . . னுீகூƒகூஙுனுருனு¡கூ‚னு¢கூƒ கூ¥கூ€னு¡ னுேகூகுகூ…னு¡கூலுகூ . . னுேகூகுகூ…னு¡கூலுனுூஎ€ீகூடு னுுகூ€னு¡கூŒகூணு னுுகூ€னு¡கூ னுவுனு¡கூலு னுவுனு¢கூ•கூடுகூ€னு¢கூசு னுவுகூ•னுுகூ…கூலு . . கூ…னுாகூகுனுூனுருகூை னுநுனு¡கூ„னு¢ கூ€கூஙுகூˆகூகூலுகூ‰னு¡ னுடுகூ• கூனு¡னுமுகூசுகூகூைகூŒ கூ“கூஞுனுவுனு¢னுுகூ‚ னுேகூகுகூ…னு¡கூலுஎ€ீனு¡ ‘கூ…னுாகூகுனுூனுருகூை னுநுனு¡கூ„னு¢ கூ€கூஙுனுலுகூடு னுுகூ€னு¡னுுகூˆகூலு ‘ கூ› னுீனுமுனு¡கூநுகூ„னு¢கூடு கூ’கூƒகூகூணு. . னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚ ? . . ‘ னுேகூஞுனுவுகூடு கூ€கூைனுநுகூணு கூ€னுவுனு¢கூநு னு­கூநுனுூகூ„. னுமுனு¢கூˆனு¢கூ னுுனுழுகூƒ னுீகூனுெகூ‰கூசுனுவுனு¢கூருகூŒகூடு கூ€னு¢கூலுகூ‰கூ· : ‘னுேகூகுகூ…னு¡கூலுசூ னுவுனு¡கூலு னுீனுநுனு¡கூடானுமுகூணு.. ‘ ‘னுேகூதுகூ‚னு¡ ! னுேனுவுனு¡கூலு னுீனுமுனு¡கூநுகூ„னு¢கூகுனுுனுருனுுகூ‰, னுநுனு¡கூ„னுலுனு¡கூை கூœனுரு னுீனுநுனு¡னுூகூˆகூைனுநுகூˆகூகூைகூŒ னு­கூநுகூ„.. னு­எ€குனுருகூணுகூ‰னு¡ கூ…னு¡கூ­னுநு..னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚ ? ‘ ‘னுீகூƒனு¡கூணுகூ€கூடி னுமுகூƒனு¢கூ­னுநு.. னுழுகூநுகூ„ னுழுனு¡கூயு கூ€னு¡கூசுகூ கூ…கூஞுகூனுருனுுகூˆனு¡கூணு. னுழுனு¡கூ‡கூைனுநுனு¢கூை னுநுனு¡கூ„கூணுகூ€கூˆ னுேகூகுகூ…னு¡கூலுசூ னுவுகூஞுகூனுருனுுகூˆனு¡கூணு. ‘ ‘னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுுனுவுகூலுகூ› னுுனுநுனு¡கூடிகூகூைனுநுனு¢னுருனு¡னுவுனுாகூ‚.. னுழுனுாகூ­னுநு னுேகூகுகூ…னு¡கூலுசூ னுவுகூ·கூˆகூகூைகூŒ கூனு¢கூஞுனுவுனு¢ னுைகூƒனு¡கூ…கூ கூ…கூஞுகூ னுவுகூஞுகூகூகுனுருனு¡எ€ கூலுகூ‰னு¡ னுேகூ—எ€ கூ™கூைகூŒகூசு னுவுனு¡கூலு கூ…னுாகூŽ… னுீகூ€னு¡கூˆகூ— கூ…கூஞுகூ னுஙுகூலுகூ‰ னுைகூடினுமுனு¢ ! கூ…னுாகூகுனுூனுரு கூ…னு¢கூகுகூŽகூகுகூ‹எ€ கூ‡னு¡கூலுகூ› னுுனுநுகூ‡னு¡னுவுனுாகூ‚.. னுமுகூணுகூனுவுகூனு¡ ? .. னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவுனுாகூ‚ ? ‘ ‘னுமுகூƒனு¢கூணுகூனு¡.. னுநுனு¡னுூகூ„கூ‚னு¢னுுகூ„ னுஙுகூகுகூŽ னுஙுகூகுனுருனுூகூƒகூைனுீனுநுகூநுகூ„னு¡கூணு கூ…கூஞுகூ னுவுகூஞுனுவுனு¢கூŽனுுனுவுனு¡கூணு. ‘ ‘கூகூ…கூƒனு¡னுமுகூ‰னு¡கூடு னுுகூ€னு¡கூ‚னு¢கூகுகூŽ கூ…னு¡கூ­னுநு.. ‘ **** ‘னுீனுமுனு¡கூ·னுலுகூசுனுவுனு¡கூடினுமுனு¢ கூ…கூ‡கூ— ‘ னுஙுகூலுனுநுனு¢கூˆ னுேகூஞுனுவு கூ…னுாகூŽனுநுகூ™கூைகூŒகூை கூŒகூŠ கூ…கூ•னுநுனு¢கூˆ னுழுகூ€கூ·னுநுகூயு னு­கூலுகூ›கூணு னுமுனு¢கூ„ கூ…னு¢னுமுனு¢கூசுனுவுனு¢கூƒகூனு¡கூ‰ னுநுகூஙுகூŠஎ€žகூலுனுநுகூ™கூைகூŒகூணு னுைகூ‡னு¡னுநு னுுகூ…கூஙுகூŽகூணு. னுேகூஞுனுவுகூை னுநுகூஙுகூŠஎ€žகூலுனுநுனுீகூ‡கூநுகூ„னு¡கூணு கூ…னுாகூகுகூŽகூைகூŒகூை கூŒகூŠ கூ…கூஞுனுவு கூ€னு¢கூˆகூŒ னுவுனு¡கூலு னுேகூ›கூ€கூ…கூசுனுவுனு¢கூநு னுடுகூபுனுீகூ…னு¡கூலுகூˆனு¡னுநுகூசு னுீனுவுகூƒனு¢கூ‚ கூ…கூ•கூணு. னுைகூடினுமுனு¢கூ‚னு¢கூலு னுீனுநுகூŽகூ€னு¢கூŠனுநுனுூகூ‡கூடு கூ€கூருகூˆனு¢கூசு னுவுனு¢கூ•னுீனுழுகூநுனுுகூ…கூ„னு¢ னுருகூ—கூ‰னு¢கூநு னுுனுநுகூயுகூ…னு¢கூடு கூ€னுருனு¡னுவு னுைனுுகூ‡ னு­கூ•கூைனுநு கூ“கூŠகூ‚னு¡கூ. ‘னுஞுனுுகூ‚னு¡ , னுழுனுாகூ­னுநு னுீனுமுனு¡கூ·னுலுகூசுனுவுனு¡கூடினுமுனு¢ கூ…னுாகூகுகூŽ கூ…கூ‡கூ—னுுகூ„கூ‚னு¡ கூŒகூŠகூ‚னு¢கூ•கூைனுநுனுாஎ€ .. னுேனுருகூடு கூ€னு¡கூ…னுுகூ.. னுடாகூைனுநுனு¡கூஞுனுஸ்ரீC3Œகூயு கூ…கூஞுகூ னுடாகூகுனுநுனு¡கூ·கூஞுகூ னுீனுநுனு¡கூஙுகூŽ , னுழுகூணுனுூகூ னுுகூƒகூŠனுுகூ‚னு¡ னுுகூ€னு¡னுருனுூகூ…கூசுகூ கூ…னு¢கூŽகூ…னு¡கூயு. னுைகூடினுமுனு¢கூ‚னு¢கூலு னுுகூƒகூŠனுுகூ‚னு¡கூசு னுீனுவுனு¡கூஞுனுவுகூƒகூ— னுவுனு¡கூ­னுநுனு¡கூகூநு கூ…னுாகூகுனுூனுருகூை னுநுனு¡கூ„னு¢ னுீனுமுகூதுகூ னுீனுநுனு¡கூஙுகூŽ னுணுகூŠகூ‚ கூŒகூŽகூணுகூ€கூ­னுநுகூயு கூ€கூ„. னுமுனு¢கூ„கூ· னுவுகூ­னுநுகூயு கூ…னுாகூகுகூŠகூநு னு­கூ•கூஞுனுவு னுுகூƒகூŠனுுகூ‚னு¡கூைனுநுனுூகூ‡னுுகூ‚ கூ…னு¢கூருகூšகூ…னு¢கூகுனுருனு¡கூ·னுநுகூயு.னுஙுகூநுகூ„னு¡ கூ…னுாகூŽனுநுகூ™கூைகூŒகூணு னுவுகூ‰னு¢ கூனுாகூகுனுருகூ· னு­கூ•கூைனுநுனு¢கூˆகூ. னுஙுகூலுகூˆனு¡கூ–கூணு , னு­கூƒகூ— னுேனுநுனு¡கூ„ னுுனுழுகூƒகூசுனுவுனு¢கூநு னுஙுகூஞுனுவு கூ…னுாகூகுகூŠகூ„னு¡கூ…கூ கூ…னு¢கூ‡கூைகூŒ னுஙுகூƒனு¢னுநுனு¢கூˆனுவுனு¡ னுஙுகூலுகூš னுைகூடினுமுனு¢ னுுகூனு¡கூடுகூ€கூணு கூ€னு¢கூŠகூடுகூ€னு¡கூயு. னுஙுகூநுகூ„னு¡ னுுகூ€னு¡கூ·எ€žகூலுனுநுகூ™கூணு னுணுகூŽ னுுகூ€னு¡கூகுனுருனுூகூ… னுவுனு¡கூலு. னு­னுவுகூ‰னு¡கூநு கூ…னுாகூகுகூŠகூ›கூயு கூ…னு¢கூ‡கூைகூŒ னுஙுகூƒனு¢கூஞுனுவுனு¡கூநு னுணுகூŽனுநுகூ™கூைகூŒ னு­னுூனுருனுுகூ‚ னுடாகூயுகூ‡ னு­கூŽகூைகூŒனுநுகூ‡னு¢கூலு கூ…கூ†னு¢கூ‚னு¡னுநு கூ…னு¢கூ‡கூைகூŒ னுீகூ…கூ‡னு¢கூடினுமுகூணு னுீனுவுகூƒனு¢கூ”கூணு. ‘னுசுகூ‡னு¡ .. னு­கூணுகூ’கூகுகூŽ னுுனுழுகூƒகூசுனுவுனு¢னுுகூ„ னுீகூ…கூ‡கூைகூŒகூடு னுுகூ€னு¡கூகுகூŽ னுஙுகூலுகூ‰கூனு¡ னுீனுமுகூதுனுவு.. னுீகூ…கூ‡கூைனுூனுநு னுேனுூனுலு ‘ னுஙுகூலுகூˆ னுைகூடினுமுனு¢கூ‚னு¢கூலு கூŒகூƒகூநு னுுனுநுகூகுகூŒகூணு. னுவுகூ‰கூைகூŒகூடு கூ€னு¢கூŠகூைனுநுனு¡னுவு கூŒகூŠகூசுனுவுகூ‰கூசுனுூனுவுகூை னுநுனு¡கூ„னு¢ னுீனுமுகூதுகூ‚ னுைகூடினுமுனு¢ னுூனுநுகூ‚னு¡கூ™கூணு னுழுனுருகூ…கூŠகூைனுூனுநுனுநுகூயு னுீகூƒனு¡கூணுகூ€ கூŠகூடுகூ‡னுுகூகூŠகூை னுைகூ‰னுூகூ…. னு­கூஞுனுவு கூ…னு¢எ€žகூ‚கூசுனுவுனு¢கூநு கூƒனு¡ஞூ’னுவுகூஞுனுவுனு¢கூƒனு¢னுநுகூயு னுஙுகூநுகூ„னு¡கூணு னுைகூடினுமுனு¢கூ‚னு¢னுருகூணு னுூனுநுனுநுகூகுகூŠ னுழுனு¢கூருனுநு னுுகூ…கூஙுகூŽகூணு. கூ‚னு¡கூ· கூ‚னு¡கூ· னுஙுகூடுகூ€கூŠ னுஙுகூலுகூ€னுூனுவு , னுைகூடினுமுனு¢கூ‚னு¢கூலு கூœகூ·னுூகூகூ‚னு¡கூ‰ னுேகூˆனு¢கூ— னுேகூ…கூ·னுநுகூ™னுருகூலு கூ€கூ†னுநு னுைகூƒகூணுகூ€னு¢கூசுனுவு னுமுனு¢கூ„ னுவுனு¢கூ‰கூ­னுநுகூ‡னு¢னுுகூ„னுுகூ‚ னுஙுனுூனுரு னுுகூ€னு¡கூகுகூŽ னுூகூ…கூசுகூ கூ…னு¢கூŽகூணு. னுைகூ™கூைகூŒ னுசுகூருகூˆ கூ€கூŠ னுநுனு¡கூ„னு¢ னுீனுமுகூதுகூ”கூணு னுழுனுருகூ…கூŠகூைனுூனுநுனுநுகூ™கூணு னு­கூ•கூைகூŒகூணு. னுமுகூருகூšகூடு கூ€கூŠகூசுனுவுகூ…கூƒனு¡னுநு னு­கூ•கூஞுனுவுனு¡கூநு னுேகூ…கூ·னுநுகூ™கூைகூŒகூடு கூ’கூƒனு¢னுநுனு¢கூˆ கூனு¡னுவுனு¢கூƒனு¢ ஞூ’னு¡னுூனுருகூ‚னு¡னுநுகூடு னுுகூ€கூகூ…னு¡கூயு. னுுனுநுகூ„னு¢ னுுகூ€கூகூ…னு¡கூயு., னுேகூைனுநுகூணு கூ€கூைனுநுகூசுனுவுனு¢கூநு னுடாகூயுகூ‡கூ…கூ·னுநுகூ‡னு¢னுருகூணு னுேகூ…கூ·னுநுனுூகூ‡கூடு கூ€கூருகூˆனு¢ னுேகூ…கூ கூšனுநுனுூகூ‡கூை னுநுனு¢கூ‡கூடுகூ€னு¢ கூ…னு¢கூகுகூŽ கூ…னு¢கூŽகூ…னு¡கூயு. னுேகூஞுனுவு கூ…னுாகூகுகூŽகூை னுநுனு¡கூƒகூ·னுநுகூயு கூ€கூணுகூ€னு¢கூநு னுவுகூஙுனுலுனுாகூ· னுேகூŠகூைனுநு கூ…கூஞுனுவுனு¡கூநு , னுேகூ…கூ·னுநுகூயு னுநுனு¡னுவுனு¢கூநு கூ…னு¢கூ˜னுநுனு¢கூˆ கூனு¡னுவுனு¢கூƒனு¢ ‘கூகூ›எ€žனு¡கூயுனுநுகூயு னுவுகூஙுனுலுனுாகூ· னுேகூŠகூடினுமுனு¡ னுீகூகூகூ…னு¡ னுேகூŠகூடுகூ€னு¡எ€ .. கூனு¡கூŽகூ­னுநு கூனு¡னுவுனு¢கூƒனு¢ னுவுகூஙுனுலுனுாகூ· னுேகூŠகூடினுமுனு¡ .. கூ€கூணுகூணுகூ’ னுஙுகூசுனுவுனுூகூ‰ னுழுனு¡னுூகூ‡கூைனுநுனு¢ கூ…கூ•கூணு ? ‘ னுஙுகூலுகூš னுமுகூசுனுவுகூணு னுுகூ€னு¡கூகுகூŽகூடி னுீனுமுனு¡கூநுகூ–கூ…னு¡கூயு. னுீனுநுனு¡கூடானுமுகூணு னுடானுலுகூ·கூ—கூயுகூ‡ கூŒகூŠகூசுனுவுகூ‰கூை னுநுனு¡கூƒகூ·னுநுகூயு னு­கூஞுனுவு னுேகூ…கூகூƒனு¢கூ‚னு¡னுூனுவுனுநுனுூகூ‡கூடி னுமுனுநுனு¢கூைனுநு கூ“கூŠகூ‚னு¡கூகூநு னுநுனு¡கூ„னு¢ னுீனுமுகூதுகூ னுணுகூŠ கூ…னு¢கூŽகூ…னு¡கூ·னுநுகூயு. னுஙுனுவுகூருகூŒகூணு கூனுமுனு¢கூ‚னு¡னுவு னுநுனுுனுருனு¡கூசுனுநுஞூ’கூ·னுநுனுூகூ‡ கூ…னு¢கூƒகூகுனுரு னுைகூடினுமுனு¢ னுூனுநுகூ‚னு¡கூ™கூணு னுழுனுருகூ…கூŠகூைனுூனுநுனுநுகூயு னுேகூ…கூ·னுநுகூ™னுூனுருகூ‚ கூŒனுலுகூசுனுவுனு¢கூருகூŒ னுசுகூருகூˆ கூனு¡னுவுனு¢கூƒனு¢ னு­கூ•கூைகூŒகூணு. கூ…னுாகூகுகூŽகூடு கூ’னுுகூƒனு¡கூைனுநுகூ·னுநுகூயு கூனு¡னுவுனு¢கூƒனு¢ , கூ…னுாகூகுனுூனுருகூை னுநுனு¡கூ„னு¢ னுீனுமுகூதுகூ னுவுகூ•கூ…னுவுகூருகூŒகூணு , கூ€னுூகூ†கூ‚ னுுகூ€கூகுனுூனுருகூைகூŒகூடு கூ€கூைனுநுகூசுனுவுனு¢கூநு னுமுனு¢கூ„ கூ’னுுகூƒனு¡கூைனுநுகூ·னுநுகூயு னு­கூ•கூைனுநுனு¢கூˆனு¡கூ·னுநுகூயு. னுமுகூணுகூ€கூஞுனுவுகூடு கூ€கூகுனுரு கூŒகூŠகூசுனுவுகூ‰கூை னுநுனு¡கூƒகூ·னுநுகூயு னுுகூ…னுூகூ„கூைகூŒகூடு னுுகூ€னு¡கூதுகூ…னு¢கூகுகூŽகூசு னுவுனு¢கூ•கூணுகூ’னுநுனு¢கூˆ கூ…கூ†னு¢கூ‚னு¢கூநு , கூŒகூŠகூசுகூ கூ…னு¢கூகுகூŽ னுேகூ…கூ·னுநுனுூகூ‡ கூ…கூணுகூ’கூடி னுமுகூஙுனுூனுருகூைகூŒ னு­கூ˜கூடுகூ€னு¡கூ·னுநுகூயு. னுடுகூ•கூசுனுவுகூலு ‘னுைகூடினுமுனு¢ கூ…னுாகூகுகூŠனுுகூ„ னு­கூ•கூஞுகூனுநுனு¢கூகுகூŽ னுநுனு¡கூ„னு¢ கூ€கூஙுனுலு கூனு¡கூகுனுுனுருகூ­னுநுனு¢கூˆனு¢கூ‚னு¡ கூƒனு¡சூ னுநுகூநு. ‘ னுஙுகூலுகூš னுமுகூசுனுவுகூணு னுுகூ€னு¡கூŽகூ…னு¡கூலு. னு­னுவுகூருகூŒ கூனுமுனு¢கூ‚னு¡னுவு னுைகூகுனுநுனுூகூ‡ கூ…னுாகூகுகூŽகூைகூŒகூயு கூ’கூŒகூஞுகூ , னுமுனு¡கூகூலுனுநுனுூகூ‡ னுஙுகூŽகூசுகூகூடு னுுகூ€னு¡கூகுகூŽ கூ…னு¢கூƒகூகுகூŠ கூ…னு¢கூŽகூ…னு¡கூ·னுநுகூயு. ‘னுைகூடினுமுனு¢ னுைகூடினுமுனு¢ கூ‚னு¡னுுகூƒனு¡ னுடுகூ­னுநு கூ…கூ‡கூ—னுுகூ„ கூ…னுாகூŽ கூ…னு¡னுருனுூனுநுகூைகூŒ னு­கூ•கூைகூŒகூகூலுகூ› னுீனுமுனு¡கூலுகூ‰னு¡எ€ .. கூ…னுாகூŽ னுநுனு¢னுருகூைகூŒனுவுனு¡ னுைகூடினுமுனு¢ ? ‘ னுஙுகூலுகூš கூ…னு¢னுமுனு¡கூƒனு¢கூைனுநுனு¢கூˆனு¡கூ·னுநுகூயு. ‘ னுைகூ• னுேனுரு, கூƒனு¡கூகூதுகூ‚னு¡கூ…னு¡. னுடுகூ‰கூைகூŒ னு­கூநுகூ„னு¡னுவு கூ…னுானுருனு¡கூடுகூ€னு¡ .. கூ…னு¡.. கூ…கூஞுகூ கூ€னு¡கூ•.. கூ’கூŠகூடினுமுனு¢கூ•கூைகூŒனுவுனு¡ கூ€னு¡கூ•.. னுேகூடுகூ’கூˆகூனு¡ கூ…னு¡னுருனுூனுநுனுூகூ‚கூடு கூ€கூசுனுவுனு¢கூடு னுுகூ€கூனுுகூ…னு¡கூணு. னுீனுமுகூசுனுவு கூ“கூஞுனுவுனு¢ கூœனுரு னுடுகூ•கூசுனுவுகூ· கூ…கூஞுகூ கூ€னு¡கூசுகூகூகுகூŽகூடு னுுகூ€னு¡கூ‰னு¡கூ•. னுழுனுாகூ”கூணு கூ€னு¡கூ• .. கூ‚னு¡கூ• கூனு¢கூஞுனுவுனு¢ னுேகூகுகூ…னு¡கூலுசூ னுவுனு¡கூƒனுாஎ€ னுுகூ‡னு¡ னுேகூ—எ€ கூ™கூைகூŒகூசு னுவுனு¡கூலு கூ…னுாகூŽ.. னுஙுகூலுகூ‰ னுீனுமுனு¡கூநுகூ–னுவு ? ‘(னுடாகூயுகூ™கூணு கூ’கூˆகூ“கூணு – னுமுனு¢கூšனுநுனுூனுவுகூசு னுீனுவுனு¡கூŒகூடுகூ€னு¢கூ„னு¢கூ•கூஞுகூ)

 

  Thinnai 2000 May 14

திண்ணை

Series Navigation

author

எம் வி வெங்கட் ராம்

எம் வி வெங்கட் ராம்

Similar Posts