கவிதை௧ள்

This entry is part of 52 in the series 20081120_Issue

செல்வராஜ் ஜெகதீசன்


01
சாஸ்வதம்…

அன்பு
பெரும்வம்பு

ஆசை
அலைக்கழிப்பு

சிற்றின்பம்
சில்லறை அவஸ்தை

பேரின்பம்
பெருங்கனவு

பெண்மனம்
புதைகுழி

பிறவி
பேரவஸ்தை

கலைகள்
காலவிரயம்

மரணம்
சாஸ்வதம்.

o

02

நிலா…
நீ நான் நிலா
நான் நிலா நிலா
நீ நிலா நிலா

அவன் அவள் நிலா
அவன் நிலா நிலா
அவள் நிலா நிலா

நீ அவன் நிலா
நான் அவள் நிலா
நிலா நிலா நிலா.

o


Series Navigation