வார்த்தை

This entry is part of 34 in the series 20060113_Issue

தேவமைந்தன்


ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது.
நேற்றும் கேட்டது காதில் –
எங்கள் வீட்டுக் குழாய்
சொட்டிக் கொண்டு
இருந்த பொழுது.
கால்வாளி நீர்நிரம்பிய
பிளா ?டிக் வாளியில்
‘பதம் ‘ ‘பதம் ‘ ‘பதம் ‘ என
‘ரிதம் ‘உடன் விழுந்தன
வார்த்தைகள்.
மற்ற வீட்டு ஒழுகும் குழாய்கள் –
தரையில், குடம் வைக்க
வட்டமாய்க் குழிந்த குழிகளில்
வெவ்வேறு வார்த்தைகள்
சொட்டவும் கூடும்.
நாளையும் வார்த்தை இருக்கும்.
மைக்ரோசாஃப்ட்
ஆண்டுதோறும் புதுப்பிக்கிறது
‘வார்த்தை ‘யை.
****
pasu2tamil@yahoo.com

Series Navigation