மொழி

This entry is part of 36 in the series 20030911_Issue

‘புரட்சி கவிக்கோ ‘ தமிழ்த்தலை சாத்தனார்


மொழி
கண் என்று
சொல்ல வேண்டாம்
குருடர்களைப்
பார்த்ததில்லை என்றாகிவிடும்

மொழி
காதில் பாய்கிற தேனென்று
சொல்ல வேண்டாம்
செவிடர்களைப்
பார்த்ததில்லை என்றாகிவிடும்

மொழி
வாயில் ஊறுகிற அமுதென்று
சொல்ல வேண்டாம்
ஊமைகளைப்
பார்த்ததில்லை என்றாகிவிடும்

மொழி
இதயமென்று
சொல்ல வேண்டாம்
மாற்று இதயங்கள்
மாட்டுகின்ற விஞ்ஞானம்
தெரியவில்லை என்றாகிவிடும்

மொழி
உயிரென்று
சொல்ல வேண்டாம்
அற்பத்தில் போய்விடுகிற
ஆபத்தை அறியவில்லை
என்றாகிவிடும்

அறுந்தால்
தைத்துக் கொள்ளலாம்
உதவாவிட்டால்
வேறு வாங்கிக் கொள்ளலாம்
இல்லாவிட்டாலும்
இழப்பதிகமின்றி வாழலாம்
அதனால் மொழி
செருப்பென்று சொல்லுவோம்

Series Navigation