வாழ்க்கை

This entry is part of 31 in the series 20030525_Issue

ஸ்ரீராம்


பகலுடன் இரவு சேர்ந்தால் நாள்.
மண்ணோடு வேர் சேர்ந்தால் செடி.
நாருடன் பூ சேர்ந்தால் பூச்சரம்.
நீருடன் அரிசி சேர்ந்தால் சாதம்.

விண்ணோடு நீர் சேர்ந்தால் மழை.
மணியோடு நொடி சேர்ந்தால் நேரம்.
மனதோடு உதவி சேர்ந்தால் தானம்.
மனம் ஒரு நிலையாய் சேர்ந்தால் தியானம்.

காலத்தோடு உழைப்பு சேர்ந்தால் பலன்.
தன்னோடு தான் சேர்ந்தால் அகங்காரம்.
உதவியோடு நினைவு சேர்ந்தால் நன்றி.
தன்னை தெய்வத்திடம் சரணைடைந்தால் பக்தி.

மனதோடு மனம் சேர்ந்தால் காதல்.
ஆணோடு பெண் சேர்ந்தால் திருமணம்.
உடலோடு உடல் சேர்ந்தால் மழலை.
மழலையோடு சொல் சேர்ந்தால் ஆனந்தம்.

சொல்லோடு சொல் சேர்ந்தால் வாக்கியம்.
வாக்கியத்தோடு பொருள் சேர்ந்தால் கவிதை.
ஆசை பேராசையாய் சேர்ந்தால் சோகம்.
ஆனந்தத்தோடு சோகம் சேர்ந்தால் தான் வாழ்க்கை.

அன்புடன், ஸ்ரீராம்
slib@rediffmail.com

Series Navigation