ஆசை

This entry is part of 23 in the series 20021102_Issue

ஆனந்தன்


நன்கு விலையும்
நன் -சய்
நிலத்தின் மீது
ஆசை!

அந்தஸ்தின்
அடைய ‘ளம் க ‘ட்டும்
வைர
வைடுரியத்தின் மீது
ஆசை!

ப ‘ர்தவுடன் மே ‘கம்
பற்றிக் -க ‘ள்ளூம்
-பண்ணின் மீது
ஆசை!

பூத்துக் குளுங்கும்
பூவின் மீது
ஆசை!

பறந்து திரியும்
பறவை மீது
ஆசை!

குற்றத்தின் எஜம ‘னன்
ஆசை!
ஆசையை அரவே
துறந்து நில்…

-ப ‘ற ‘மையும், கே ‘பமும்
ஆசையின் குழந்தைகள்!

உலகத்தை -வன்றவனுக்கும்
உள்ளத்தில் நிறைவு வேண்டி
ஆசை!

வேண்டும் என்ற உள்ளம்
வேண்ட ‘த பே ‘துத ‘ன்
மன நிறைவு தேடி வரும்!

இன்னல்களின்
இனியவன் ஆசை!
துன்பத்தின்
துனையவன் ஆசை!

ஆசையைப் பகைத்துக் -க ‘ண்ட ‘ல்
ஆண்டவனை அனைத்துக் -க ‘ள்வ ‘ய்!

k_anandan@yahoo.com

Series Navigation