காதல்

This entry is part of 18 in the series 20010211_Issue

பசுபதி


பாரிலே பழசான நோவு — பாட்டில்
. . பாரதி ராதையைத் தேடிய தீவு.

அகமென்னும் திணையினை ஆய்ந்து — காமன்
. . . அத்திரப் புண்களின் அவலங்கள் வேய்ந்து
அகவற்பா செய்ததும் அழகே — வருடம்
. . . ஆயிரம் ஆயினும் இன்னுமக் கதையே. (1)

கரையிலும் தரையிலும் காதல் — மீசை
. . . நரைத்தவர் மனதிலும் நப்பாசை மோதல்
திரையிலும் மரஞ்சுற்றி ஓடல் — எட்டுத்
. . . திசையிலும் மாரனின் திரிகால ஆடல். (2)

வள்ளிமேல் முருகனுக்கு நாட்டம் — இன்றும்
. . . மங்கைமுன் வாலிபர் கண்களின் ஓட்டம்
பள்ளத்தில் பாய்வெள்ள வேகம் — வெறும்
. . . பெளதீக அல்பமிக் காதலெனுந் தாகம். (3)

பாங்கான பெயருள்ள நோவு — இன்று
. . . பட்டணப் பேச்சிலே மாய்ந்தவோர் காவு
ஆங்கிலப் பிணியான லவ்வு — இந்த
. . . அந்நியச் சொல்லிலே கிட்டுமோ நவ்வு ? (4)

அம்பிகா பதியின் தவிப்பு — பின்பு
. . . ஆங்கில ரோமியோ எனவோர் பிறப்பு
உம்பருக் குண்டேயித் தகிப்பு — இந்த
. . . உடலிலே உயிரினை ஊட்டும் நெருப்பு (5)

கண்மணி தேனென்று பேசல் — பின்பு
. . . கல்யாணம் என்றாலோ மனதிலே ஊசல்
நொண்டியான சாக்குகள் சொல்லல் — பிறகு
. . . நோட்டமிட் டின்னொரு பேதையை வெல்லல். (6)

உள்ளங் குலுக்கிடும் வேட்டல் — ஒன்று
. . . ஒன்றோடு சேர்ந்தால் ஒன்றாகும் கூட்டல்
மொள்ளமொள்ளக் குறைவற்ற ஊற்று — காதல்
. . . முன்பெந்த சக்தியும் போய்விடும் தோற்று ! (7)

**
நவ்வு=நன்மை

Series Navigation