இந்திய தட்பவெப்ப துணைக்கோள் விண்ணுக்குச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது

இந்தியா வெற்றிகரமாக, மெட்சாட் என்னும் மெட்ராலஜிகல் சாடலைட் என்னும் தட்பவெப்ப துணைக்கோளை விண்ணுக்குச் செலுத்தியிருக்கிறது. இது வெற்றிகரமாக, புயல்களையும், சூறாவளிகளையும் முன்கூட்டியே கண்டறிய உதவும். மெட்சாட் என்னும் இந்த 1000 கிலோ எடையுள்ள விண்கோள்,…