மார்ட்டின் லூதர் கிங் பேச்சுகளிலிருந்து சில முத்துக்கள்

கறுப்பர்களின் எதேச்சதிகாரம், வெள்ளையர்களின் எதேச்சாதிகாரம் போலவே தீமை நிறைந்தது. *** கறுப்பர்களின் உணர்வைத் தட்டி எழுப்புவது என்பது, வெள்ளையரின் இனத்தை வெறுக்கச் சொல்லிக் கொடுப்பது அல்ல. வெள்ளை இனத்துடன் எமக்குச் சண்டை எதுவும் இல்லை.…