அகரம்.அமுதாவின் வெண்பாக்கள்!

This entry is part of 34 in the series 20080424_Issue

அகரம்.அமுதா


கொம்பு முளைச்சிடுமா பட்டம் படிச்சிட்டா?

ஜம்முண்ணு சுத்திடுவான் ஜாலியா! -கம்முண்ணு

தந்தைக் குருப்படியாய் ஹெல்பேதும் செய்யாமல்

சந்தையி லேஅடிப்பான் சைட்டு!

எம்.ஏ படிச்சதற்(கு) ஏற்றவேலை வேண்டுமென்று

சும்மாத் திரிந்தால் சுகப்படுமா? -பம்மாத்துக்

காட்டாமல் கைக்குக் கிடைத்தவேலை பார்த்தால்தான்

வீட்டில் கிடைக்கும் மதிப்பு!

Series Navigation