பிழைதிருத்தம் கட்டுரைத்தொடர் – 7

This entry is part of 35 in the series 20070705_Issue

கரு.திருவரசு


கைகுட்டை – கைக்குட்டை

கைகுட்டை, கைக்குட்டை என்ற சொற்களிலுள்ள ‘கை’ என்பதற்குச் சில வேறு பொருள்கள் இருந்தாலும் இங்கே நாம் மனிதக் கையைப்பற்றிச் சொல்கிறோம் என்பது தெளிவு.

“உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல” என்பார் திருவள்ளுவர்.

“இதை உங்கள் காலாக நினைத்து வணங்குகிறேன்” என்று கையைப்பிடித்து நடிப்பார் ஒருவர்.

“வெறுங்கையால் முழம் போடுவது” தெரியுமா?

‘குட்டை’ என்பதற்கும் வேறு பொருளிருந்தாலும் இங்கே நாம் குறுகியது, சிறியது என்னும் பொருள்களில் மட்டுமே பார்க்கிறோம்.

கைகுட்டை என்றால் அந்த மனிதருடைய கை, பொதுவான அமைப்பை விட நீளக் குறைவானது என்று பொருள்.

கைக்குட்டை என்றால் சதுர வடிவத்திலான சிறு துணி.

கைக்குட்டையால்தான் நாம் முகம் துடைக்கிறோம்.

உங்கள் கைகுட்டை கீழே விழுந்துவிட்டது என்று சொல்லக்கூடாது, எழுதக்கூடாது. குட்டையான கையோ, நீளமான கையோ, அது எப்படிக் கீழே விழும்?

கைகுட்டை = நீளம் குறைந்த கை
கைக்குட்டை = சதுர வடிவச் சிறுதுணி


thiruv36@yahoo.com

Series Navigation