பிழைதிருத்தம் கட்டுரைத்தொடர் – 6. வேலைதேடு – வேலைத்தேடு

This entry is part of 27 in the series 20070628_Issue

கரு.திருவரசு


வேலை என்பதன் பொருள் என்ன?

இதற்குப் பல பொருள்கள் இருந்தாலும் நாம் இங்கே மேற்காணும் சொற்புணர்ச்சி விளக்கத்திற்காக ஒரு பொருளைமட்டும் காண்போம். அதாவது, செய்யும் பணி, தொழில்.

நான் படித்துவிட்டு இப்போது வேலைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என எழுதுவது தவறு.

வேலைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றால், வேல் எனும் பொருளை, ஈட்டியை, அதாவது ஓர் ஆயுதத்தைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றுதான் பொருள்.

ஒரு பணியை, தொழிலை, வேலையைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்ல விரும்பினால் எப்படிச் சொல்லவேண்டும்?

“நான் வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன்” என்று சொல்லவேண்டும், எழுதவேண்டும்.

வேலை தேடு = பணியைத் தேடு, வேலையைத் தேடு.
வேலைத் தேடு = வேல் எனும் ஆயுதத்தைத் தேடு.


thiruv36@yahoo.com

Series Navigation