என் காதல்

This entry is part of 35 in the series 20080821_Issue

ரஜித்உயிரெழுத்துக்கள் யாவை?
அவள் பெயரின்
மூன்றெழுத்துக்கள் மட்டும்

உயிர்வாழத் தேவை?
காதல்
காற்று
உணவு

காதலில் கண்டதென்ன?
கொடி வளர்கிறது
கொம்பு கண்டதென்ன?

காதலால் எரிவதை
நிறுத்தமாட்டாயா?
சூரியன் நிறுத்தட்டும்
பின் நான் நிறுத்துகிறேன்

அவள் ராஜ்ஜியத்தில்
நீ பூஜ்ஜியம் என்பது
எப்படிச் சரி?
சூரியனுக்கு முன்
பூஜ்ஜியமாயிருப்பது
நிலவுக்குச் சரி

ஆதாம் முதல்
அப்புச்சாமி வரை
காதல் தொடர்கிறது.
உன் காதல் மட்டும்
எப்படி உயர்வு?
என் பூவின் தேன்
எனக்கு மட்டுமே உயர்வு

காதல் விதை
முளைத்த கதை?
மழை அறிவேன்
மேகரகசியம் அறியேன்


rajid_ahamed@yahoo.com.sg

Series Navigation