மழை

This entry is part of 24 in the series 20051202_Issue

த.அகிலன்


ஒருநீண்ட தார்ச்சாலையில்
சோவெனத்துரத்தும்
மழையென விரட்டுகிறது
உன்பிாிவு.

ஒரு
கொடுமிருகத்தைப்போல்.

எதிரே விாியும்
பெருவெளியின் நீளத்தை
என் கால்கள்
விழுங்க விழுங்க.

மறுபடியும்
முடிவற்று விாிகிறதுவெளி
உனை அழைக்கும்குரல்
தொண்டைக்குள் தேங்க
எனை விழுங்கிப்போகிறது மழை.

த.அகிலன்
—-

agiilan@yahoo.co.uk

Series Navigation