பண்பு கெட்டுப் போர் புாிதல்..

This entry is part of 28 in the series 20050506_Issue

எம்..எச்.ஏ. காீம்


துண்டறுத்து துண்டறுத்து
ஓன்றாய் மட்டுமென்றதை
இரண்டாக்கி, மூன்றாக்கி,
இன்னுமாயிரமாக்கி..
சட்டிக்குள் சண்டை!

ஓன்றும் வேண்டாமிதில்
ஓன்றாயே இருந்திருக்கலாமே ?
ஒரு வெடிப்புமின்றி.

இரண்டு பட்டு..
கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டமாகி..
மூன்று பட்டு
நாய்க்குச் சவ்வுமாகி,
அறிவால் அழிதலென்பது
வாழ்தலுக்கான இருப்புத் தொியா
மூடமென்பதைத் தவிர வேறேதுமாகா!

கந்தல் அள்ளுகிறோம்
புனிதமாக்க,
நாமே
கனதியான கந்தலாக
அடிக்கடி அள்ளப்படுகிறோம்.
விமர்சனக் கூடைக்குள்!

ஓராணம் வைத்தலென்பது
உப்போடு கூடிய யாவுமானதுதான்,
நாளை மலமாகும் வரையிலான
கூட்டும், சுவையும்தான்.

அறிவு வேண்டாமிதற்கு
வழமையானதுதானனைத்தும்.

ஓன்றாயே கிடக்கட்டும் சட்டி
அறிவையும் அள்ளிப் போடு
கொதிக்கட்டுமாணம்
சட்டியுடையாமல்.

எம்..எச்.ஏ. காீம், இலங்கை

Series Navigation