யுத்தம்

This entry is part of 50 in the series 20040226_Issue

சேவியர்


0

யுத்தங்களே வாழ்க்கை.

விதை,
மண்ணோடு செய்யும்
யுத்தம்
தன்
முளைக்கு இடம் கேட்கும்
முதல் யுத்தம்.

முட்டையோட்டுக்
கவசங்களோடு
குஞ்சு
செய்யும் முதல் யுத்தம்
தடையுடைக்கும்
முதல் யுத்தம்.

தொப்புள் கொடி
சிசுவும்
யுத்தம் செய்து தான்
சுதந்திரக் காற்றைச்
சொந்தமாக்குகிறது.

இத்தனை
யுத்தங்களையும்
அனுமதிக்கிறீர்கள்.

சொந்த மண்ணுக்கான
யுத்தத்தை
மட்டும்
தடுமாறாமல்
தடை செய்கிறீர்கள் !

ஏன் ?
யுத்தம் என்பது
மழலைகளுக்கு மட்டுமானதென
முடிவு செய்து விட்டார்களோ

0
Xavier.Dasaian@in.eFunds.com

Series Navigation