நண்பன்

This entry is part of 45 in the series 20040122_Issue

வை.ஈ.மணி


நாளும் உடனிருந்தும் நானறியேன் உன்னை
தாளேன், உயிரேயுன் தங்குமிடம் கூறு
திண்ணமது நீயொருநாள் சொல்லாது செல்வாய்
எண்ணமுன தென்னவென்று சொல்.

நெடுநாள் இனையர்தம் நெஞ்சம் வெடித்திடும்
விடைபெற்று அன்றி விலக நிகழ்ந்திடின்
ஆருயிர் நண்பனின் ஆகுலம் ஓங்கிடின்
நேருமே நட்புக் கிழுக்கு.

—————————————————————————————————————–
ntcmama@pathcom.com

Series Navigation