பிரச்னை

This entry is part of 53 in the series 20031127_Issue

நம்பிராஜன்


பிரச்னை என்றால்
பிரச்னைதான்

பிரச்னையில்லையெனில்
பிரச்னையில்லை

பிரச்னையா பிரச்னையில்லையா
என்பதுதானே பிரச்னை

************************************

Series Navigation