கண்டதும் கொண்டதும்

This entry is part of 53 in the series 20031127_Issue

விக்ரமாதித்யன் நம்பி


என்ன
செய்யவென்றே தெரியவில்லை

ஏதாவது
செய்து கொண்டிருக்கிறான்

என்ன
சொல்லவென்றே புரியவில்லை

என்னவாவது
பேசிக்கொண்டிருக்கிறான்

எங்கு
போகவென்றே திட்டமில்லை

எங்கேயாவது
போய்க் கொண்டிருக்கிறான்

என்ன
சாப்பிட
எப்படி
தூங்க
எவ்வாறு
பணம் சம்பாதிக்க
எவ்விதம்
பத்திரமாய் இருக்க
ஒன்றுமே
ஓர்மையில்லை
கடவுளே
கடவுளே
பிரம்மஹத்தி தோஷம் பிடித்த
சிவனைப் போல
அலைந்து கொண்டிருக்கிறான் இவனும்
அன்னபூரணியின் திருக்கை பார்த்து
இருக்கட்டும்
கண்டதும் கொண்டதும்
அநேகம் அநேகம்
இருந்துவிட்டுப் போகட்டும்

************************************************

Series Navigation