உலகத்தின் மாற்றம்

This entry is part of 45 in the series 20030703_Issue

சத்தி சக்திதாசன்


திறவாய் திறவாய் உன் மனக்கதவை நீ
திறவாய்
மறவாய் மறவாய் ஏழையின் கண்ணிரை
மறவாய்
தருவாய் தருவாய் உன்கருணைக் கரங்களால்
தருவாய்
பெறுவாய் பெறுவாய் ஏழைத் தோழனின் மானசீக வாழ்த்துக்களை
பெறுவாய்
காண்பாய் காண்பாய் ஏழையின் சிரிப்பில் நீ இறைவனைக்
கண்பாய்
தோற்றுவாய் தோற்றுவாய் பிரிவற்ற ஓர் சமுதாயத்தை
தோற்றுவாய்
போற்றுவாய் போற்றுவாய் உண்மை தொண்டனின் சேவையை
போற்றுவாய்
காட்டுவாய் காட்டுவாய் உண்மை மனித நேயத்தை நீ
காட்டுவாய்
நீக்குவாய் நீக்குவாய் நிச்சயமாய் வர்க்க பேதங்களை நீ
நீக்குவாய்
நோக்குவாய் நோக்குவாய் தூர நோக்கோடு எதிர்காலத்தை
நோக்குவாய்
மாற்றுவாய் மாறுவாய் தோழனே இவ்வுலகை ஓர் நாள்
மாற்றுவாய்
ஏற்றுவாய் ஏற்றுவாய் என்மனதில் மனிதனில் நம்பிக்கை எனும் ஒளிவிளக்கை
ஏற்றுவாய்

சத்தி சக்திதாசன்
sathnel.sakthithasan@bt.com

Series Navigation