சுமை

This entry is part of 27 in the series 20030413_Issue

மலர்வனம்


பெண்ணும்
ஒரு சுமை தான்……
அங்கு மென்மை இல்லாத பொழுது!

குடும்பமும்
ஒரு சுமை தான்…………
அங்கு பிள்ளை இல்லாத போது!

உயிரும்
ஒரு சுமை தான்
அதில் உணர்வில்லாத போது!

காதலும்
ஒரு சுமை தான்
அதில் நேசம் இல்லாத போது!
நட்பும்
ஒரு சுமைதான்
அங்கு நம்பிக்கை இல்லாத பொழுது!

உறவும்
ஒரு சுமை தான்
அங்கு உரிமை இல்லாத போது!

கவிதையும்
ஒரு சுமை தான்
அதில் கருத்து இல்லாத பொழுது!

என் மனமும்
ஒரு சுமை தான்
அதில் நீ இல்லாத போது!

malar_vanam@sify.com

Series Navigation