பேட்ரியாட்டும் பேரீச்சம் பழமும் – இரண்டு

This entry is part of 31 in the series 20030406_Issue

-மா. சிவஞானம்


இடிமழையி ராத்திரியின் நேர்காலையில் பூத்திடும்
பொடிமண் விரிநிலம் கீறியே – காளான்கள்
ஆடியே ஈர்த்திழுக்கும் மலிந்தெங்கும் கவின்குடைகள்
பாடும் நசியா துயிர்.

கூடி யிடுவார் குறுகத் தடையே
ஆடி யிதற்குத் தலையசை – சாகவே
வானம் பழிக்கும் வளர்மதி சுடும்
மரமோ ஈகும் பழம்.

பழமே பறிப்பதாய் வந்த தெனில்
மரமுறித்து எரிப்பதுவோ அதுதகுமோ – அனலம்பு
உடலெரித்து வீசிட்டாலும் கணப்பொழுதில் துலங்குமாம்
வேற்றுருவங் காட்டிடுமாம் உயிர்.
msgnanam@tm.net.my

Series Navigation