என்ன அழகு ?

This entry is part of 28 in the series 20020924_Issue

புஷ்பா கிறிஸ்ரி


குழந்தை சிரிப்பதுவும் ஒரு அழகு தான்
நாம் பிறந்த போது குழந்தைதான்.
இப்போது, அழகு என்கே ?
போனது தான் போனது
அந்த சிரிப்பில் அழகில்லை.
ஆனால் அர்த்தம் மாறிவிட்டதே!
பாசச் சிரிப்புப் போய்,
பந்தச் சிரிப்புப் போய்,
கட்சி மாறிய கபடச் சிரிப்பல்லவா
கடை வாயிலில் தெரிகிறது.
ஆம் அது நாம் வளர்ந்து விட்டோம்
என்பதை கட்டியம் கூறுகிறது.
மனம் மாறலாம், காலம் மாறலாம்,
பாசம் மாறலாம், பந்தம் மாறலாம்
சிரிப்பு, அர்த்தமானதாகவே இருக்கட்டும்.
அன்பு உண்மையானதாக இருக்கட்டும்
வாழ்க்கை பயனுள்ளதாக அமையட்டும்
காலம் நமக்காகக் காத்திருக்கிறது
***
pushpa_christy@yahoo.com

Series Navigation