ஆடு புலி ஆட்டம்

This entry is part of 31 in the series 20020825_Issue

திலகபாமா,சிவகாசி


சிதைத்தும் உதிர்த்தும் போடுகின்ற
என் கனவுகள்
சேர்த்து சேர்த்து
சேதாரமாகிப் போன விரல்கள்

சிதறிக் கிடப்பவற்றை
சேர்க்கத் தோன்றுவதில்லை
இப்போதெல்லாம் எனக்கு

விடுத்து எனக்கானதை
கனவுகளின்சுழற்சிகளூடே
நீ மிதித்து போட்டவற்றை
வனையக் கற்ற நான்

உடைந்த கண்ணாடிச் சில்லுகளுக்கிடையில்
உடையாததாய் காண்பித்து
உருளும் பாதரசத் துளிகள்

சேர்த்த சிதறல்கள்எனதெனும்
எண்ண்ம் தந்த துன்பம்
சேர்க்காத சிதறல்களினால்
சேராது போனது

சிதறிக் கிடந்த ஆசைகள்
இப்போதெல்லாம் என் ஆட்டம்
வெட்டப் படும் உன் காய்கள்
என் காய்கள் பழமாகும் இனி

***

Series Navigation