சத்தியமாய் நீ பண்டிதனல்ல

This entry is part of 29 in the series 20020728_Issue

புஷ்பா கிறிஸ்ரி


நீ மனிதனாயிருக்கலாம்
நீ படித்திருக்கலாம்
நீ நடித்திருக்கலாம்
நீ உலகை ஆண்டிருக்கலாம்
நீ விண்ணைத் தொட்டிருக்கலாம்
நீ உலகை வலம் வந்திருக்கலாம்
நீ பிறர் உயிரைப் பிடித்து நிறுத்திருக்கலாம்
நீ பிறருக்கு வீடு கட்டித் தந்திருக்கலாம்
நீ பிறருக்காக நடித்திருக்கலாம்
நீ மனிதனாயிருக்கலாம்

ஆனால் ஒரு முழு மனிதனை,
அவன் உணர்வுகளை,
அவன் உணர்ச்சிகளை
மதியாவிடில்…
நீ மனிதனுமல்ல
நீ படித்தவனுமல்ல
சத்தியமாய் நீ ப்ண்டிதனுமல்ல
***
புஷ்பா கிறிஸ்ரி
Pushpa_christy@yahoo.com

Series Navigation