சூரிய அஸ்தமனம்.

This entry is part of 30 in the series 20020610_Issue

ரமேஷ்


வார்த்தைகள் தேய்த்த வாழ்த்து அட்டையல்ல
பேரண்ட வெளியில் கவிழ்ந்த இசை…
புணர்ச்சிக்குப் பின் தூங்கும் துணையினை
பார்க்கக் கிடைக்கும் கனிவு…

நிலத்தையும் வெளியையும் சேர்த்த
நிசப்தக் கோட்டிடை கரைந்து கரைந்து கரைந்தெழில…

ஆழமைதியில் கொடிழுத்து விளையாடும்
பெயரற்ற பறவை பின்னும் பின்னும்…

@ @ @

subramesh@hotmail.com

Series Navigation