பயணம்

This entry is part of 30 in the series 20020302_Issue

புஸ்பா கிறிஸ்ாி


சிந்திதித்து செயலாற்று தோழனே
உனக்கென்று ஒரு பாதையை
நீயே உருவகித்துக் கொள்
பந்த பாசங்கட்கு கட்டுப்பட்டு
உன் பங்கினைச் செய்து விடு

உனக்கென்று ஒரு பாதை உண்டு
உனது பயணத்தைத் தொடங்கு
விசித்திரமான இந்த உலகத்தில்
சிந்தித்து நின்று நிதானிக்க நேரமில்லை
சந்திக்க வேண்டியன பல்லாயிரம்
சாித்திரம் படைக்க வேண்டும்

புறப்படு தோழனே புதியபாதை நோக்கி
நீ ஏற்கனவே நடந்தது குறிகிய துரம்
இன்னும் பல மைல்கள் நடக்க வேண்டும்
வேகமாக நட, இன்னும் விவேகத்துடன் நட
உனது பயணத்தின் முதற்கட்டம் இதுவே
தொடர்ந்து நட உன் இலக்கை நோக்கி

Series Navigation