தேடல்..

This entry is part of 20 in the series 20011118_Issue

கவியோகி வேதம்


‘தேடல் ‘எனும்-சொல் யிருப்பதால்தான்-யிந்தத்
..தேகம் நிலைத்து நிற்கிறது.
தேடும் பொருளும் ஒளிவதனால்-யிந்தத்
‘.. ‘தேட்டை ‘ தொடர்ந்து நடக்கிறது.

குழந்தை வயதில் ‘கிலுகிலுப்பை ‘-ஒலியே
..கொஞ்சும் மகிழ்வைத் தருகிறது.
அழுகை மறைய, அதன்உதட்டில்-சிரிப்பின்
..ஆடல் ‘தேடி ‘ வருகிறது.

படிக்கும் வயதில் ‘தேடுகிற ‘-அறிவே
..பணத்தின் சுகத்தைக் கொடுக்கிறது!
துடிக்கும் பருவத் தேடலதோ,-மனத்தைத்
..தொலைத்து வாழ்வைக் கெடுக்கிறது!

தீயின் தேடல் ஒழுங்கில்தான்-நன்மை,
.. ‘தேசு ‘,யாவும் ஒளிர்கிறது!
பாயும் புலியாய் ‘நாக்கு ‘இருந்தால்,-நெஞ்சில்
.. பள்ளம் தேடிக் கவிழ்க்கிறது!

வாழ்வின் ‘தேடல் ‘ ஒளியுடன்தான்!-யிதனை
..மாயை, அழகாய் மறைக்கவில்லை ?
தாழ்வை நோக்கிப் போகாமல்,-அதோ!
.. ‘சக்தி ‘சொல்வ(து) உறைக்கவில்லை

Series Navigation