இருட்டுப் பன்றிகள்!

This entry is part of 18 in the series 20011022_Issue

வ.ந.கிாிதரன்


பன்றிகளிலும் பல்வேறு
வகைகள்.
காட்டுப் பன்றி! கடி
முட் பன்றி! வீட்டுப்
பன்றி! விதம் விதமான
பன்றிகள்!
உள்ளேயொருவிதம்.
வெளியில் இன்னுமொருவிதம்.
சாக்கடைக்குள்
சஞ்சாிப்பதில்
ஆனந்திக்குமிவை.
காட்டுப் பன்றிகள்
போடுமாட்டத்தில்
ஆடிவிடும் பயிாினங்கள்
நிற்குமே
வாடி.
விடியும் வரை தொடரத்தான்
போகின்றதிவற்றின்
வாசமும் நாசமும்.
வயற்காரன் வரும்வரை
இவற்றினாட்டத்தைக்
கட்டுப்படுத்துவார்
யாருமிலர்.
இரவின் இருளகற்ற
இரவி
வரும் வரையில்
தொடரத்தான்
போகின்றது இவற்றின்
ஆட்டமும்.
அதுவரையில்
மரணத்துள் வாழ்வதைப்
போல்
பன்றிகளுடனும்
வாழப் பழகிக்
கொள்வோம்.

Series Navigation