விடியல்

This entry is part of 17 in the series 20010715_Issue

ராஜன்


இந்த விடியலிலாவது வேலை கிடைக்காதா ?

-வேலை இல்லா பட்டதாரி.

இந்த விடியலிலாவது திருமணம் நிச்சயிக்காதா ?

-முதிர் கண்ணி.

இந்த விடியலிலாவது பள்ளிக்கு செல்வோமா ?

-இளம் தொழிலாளி.

இந்த விடியலிலாவது மகப்பேறு கிட்டுமா ?

-பிள்ளையில்லா தம்பதிகள்.

இந்த விடியலிலாவது வாழ்க்கை மாறுமா ?

-விதவை.

இந்த விடியலிலாவது மழை வராதா ?

-உழவன்.

விடியலே ?

எல்லோர் வாழ்க்கையிலும் விடிந்துவிடேன்!

ஒரே விடியலில்,

எல்லோர் இன்னலையும் மறைத்துவிடேன்!

அஸ்தமித்தபின் விடியல் என்பது இயற்கை,

விடியும் முன்னே அஸ்தமிக்கிறது பலர் வாழ்க்கை ?

விடியலே, விடிந்துவிடு!

ஒரு நாளேனும் முழுமையாக விடிந்துவிடு.

விடியலே பார்க்காத, பலர் வாழ்க்கை விடியட்டும்,

பிறக்காமலே இறக்கின்ற, பல சிசுக்கள் பிறக்கட்டும்,

மலராமலே வாடுகின்ற, பல மொட்டுக்கள் மலரட்டும்,

விடிந்துவிடு,

ஒரு நாளேனும் முழுமையாக விடிந்துவிடு,

அதுவே கடைசி விடியலாயினும்…….. விடிந்துவிடு.

Series Navigation