எதிர் வினைகள்

This entry is part of 15 in the series 20010707_Issue

பாரதிராமன்


முகம்
காற்றை எதிர்க்கிறது
எனவே
குளிர்ச்சி குவிகிறது

கடல்
சூரியனை எதிர்க்கிறது
எனவே
மழை பொழிகிறது

மரம்
மண்ணை எதிர்க்கிறது
எனவே
பசுமை பொங்குகிறது

கல்
உளியை எதிர்க்கிறது
எனவே
சிலை ஒளிர்கிறது

காற்று
குரல் வளையை எதிர்க்கிறது
எனவே
நாதம் எழுகிறது

இல்லாமை
தேவையை எதிர்க்கிறது
எனவே
உற்பத்தி தொடங்குகிறது

ஆசை
அறிவை எதிர்க்கிறது
எனவே
அரசியல் நடக்கிறது

கற்பனை
சிந்தனையை எதிர்க்கிறது
எனவே
கவிதை பிறக்கிறது

ஒன்று
மற்றொன்றை எதிர்க்கிறது
எனவே
வேறொன்று வேர் விடுகிறது

வாழ்க்கை
எதிர்ப்புகளை எதிர்க்கிறது
எனவே
வையம் வாழ்கிறது

Series Navigation