என் காதல்….

This entry is part of 15 in the series 20010430_Issue

பி.கே. சிவகுமார்


என் காதல்
கவிதையுடன்தான்.
வார்த்தைகளுடன் இல்லை.

என் காதல்
இசையுடன்தான்.
வாத்தியங்களுடன் இல்லை.

என் காதல்
உனக்குள் இருக்கும்
உன்னோடுதான்.
உனக்கு வெளியே இருக்கும்
உன்னோடு இல்லை.

Series Navigation