நீ

This entry is part of 15 in the series 20010325_Issue

சேவியர்


ஒரு துளி…
கொல்லைப்புறத்தில் ஓர் சருகின் மேல்…
புாியவில்லை…
மரம் தேக்கிவைத்த மழையின் மிச்சமா ?
இரவு நகர்ந்தபோது விழுந்த எச்சமா ?
எதுவும் புாியவில்லை…
அடுத்த நிமிடம் காற்று வீசலாம்
சருகோடு சேர்ந்து துளியும் சமாதியாகலாம்..
அழுக்கான எறும்பொன்று குளித்து முடிக்கலாம்….
அலகுக்குள் சிட்டொன்று குடித்தும் முடிக்கலாம்…
இந்த நிமிடம் அது தண்ணீர்…

எந்த மேகத்தின் பாகம் அதென்று புாியவில்லை…
ஏனென்றால்
எந்த மேகத்துக்கும் பாகமில்லை…
சில நேரங்களில் கடல் சொல்லாத சேதியை
கரைகளில் தங்கும் நுரைகள் சொல்லும்…
மனிதன் எழுத மறுக்கும் உண்மைகளை
மனுச் செய்யும் மரணம் சொல்லும்….
நாளை என்பது
இலையின் மேலிருக்கும் நீர்த்துளி என்று…

***

Series Navigation