முதலாளித்துவ சூழலியற் சிக்கல் – (செலவு நன்மைப் பகுப்பாய்வுச் சூழலியல்) – 04

This entry is part of 26 in the series 20050923_Issue

ஏ.எம். றியாஸ் அஹமட்


(A.M. Riyas Ahamed, University of Witwatersrand, Johannesburg)

யானைகள்:

இரவு பகலாக கண்விழித்து, கடன் பட்டு செய்த விவசாயத்தை யானைகள் கணப் பொழுதில் அழித்துவிட்டுச் செல்கின்றன. அவர்களின் வீடுகளுக்கும் உடமைகளுக்கும் சேதத்தை ஏற்படுத்திவிட்டுச் செல்கின்றன. எனவே இவ்வாறான நடத்தைகளினால் யாருக்கும் இயல்பாகக் கோபம் வரும். கோபமடைந்த விவசாயிகளும், மற்றவர்களும் தங்களுக்குத் தொிந்த வகையில் யானைகளை விரட்ட முனைவார்கள். இதன் போது உருவாகும் யானை-மனிதன்-பிணக்கில் (human-elephant conflict) யானைகள் இறுதியாகக் கொல்லப்படும். விவசாயிகள் பல பிரச்சினைகளுக்கு மத்தியில் செய்த மனித உயிர்களை வளர்க்கும் பயிர்களும், மனிதா;களின் உடமைகளும், சொத்துக்களும், உயிர்களும் என்ன வகையில் “அந்த கறுப்பு பிசாசு மலையை”விட மேலானதாகிப் போனது.

யானைகளைக் கட்டாயமாகப் பாதுகாக்கத்தான் வேண்டுமா ? என்பதை நோக்குவோம். உயிாினப் பல்வகையின் தொழிற்பாடும், அவற்றின் இயல்புகளும், உயிாினங்கள் அச்சுறுத்தப்படும் நிலைகள் பற்றிய அறிவும், உயிாினங்களைப் பாதுகாப்பதில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றள. இதன் காரணமாக உயிாினங்கள், க flagship, keystone, umbrella ககளில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன.

Flagship ைி இனங்கள்

இது ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்திற்குாிய பிரச்சாரத்திற்காக கொடுக்கப்படும் முக்கியத்துவமாகும். இது உள்வாாி பாதுகாப்பு முறையில் ஒரு பகுதியாக பயன்படலாம். இவ்வாறான பிரச்சாரத்தின் மூலம் பொதுமக்கள்; அவ்வினத்தின் பாதுகாப்பிற்கு உதவுவர். எனவே இவ்வினங்கள் மக்களின் கவனத்தை கவரக்கூடிய இயல்புகளைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். அத்துடன் இவை பொிய விலங்குகளாகவம் இருத்தல் வேண்டும் (மீனா தா;மரெத்தினம், 2005).

மீனா தர்மரெத்தினம் (2005) யின் படி, குடயபளாைி இனம் என்பது குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் குறியீடாக இருக்கக்கூடிய தாவர அல்லது விலங்கினக் கூட்டமாக இருக்க வேண்டும். இவ்வினம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய சூழற்தொகுதியில்; காணப்படவேண்டும். அடுத்ததாக, இந்த இனம் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்க்க கூடிய தன்மையையுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். மிகமுக்கியமாக, இவ்வினம் உள்நாட்டிற்குாிய அபாய நிலையிலுள்ள இனமாக இருக்க வேண்டும். இலங்கையில் யானை கடயபளாைி இனமாக கருதப்படுகிறது. Pயனெய எனப்படும் அருகிவரும் இனம் உலக வனவிலங்கு நிதியத்தின் (றுறுகு) கடயபளாைி குறியீடாக உள்ளது. மடகஸ்கார் தீவில்; லீமர்கள் கடயபளாைி இனமாகும்;.

Keystone இனங்கள்

ஒரு சூழற்தொகுதி சமநிலையில் இருப்பதற்கு ஒரு இனம் கூடுதலான பங்கைப் பெற்றிருக்கலாம். இவ்வாறான இனம் முநலளவழநெ இனம் எனப்படும். உதாரணமாக ஐரோப்பாவில் காணப்பட்ட ஒருவகை ஆலமரங்களின் அழிவு பறவைகள், மூலையூட்டிகளின் அழிவிற்கு வழிகோலியது. இதற்குக் காரணம் வறண்ட காலங்களில் ஏனைய மரங்களில் பழங்கள் இல்லாத வேளையில் ஆலமரங்கள் பறவைகளுக்கும் சில முலையூட்டிகளுக்கும் உணவு வழங்கி வந்தமையாகும். இந்த சூழற்தொகுதியில் ஆலமரங்களை நீக்குதல் இந்த பறவைகளினதும்; முலையூட்டிகளினதும்; வாழ்க்கை வட்டத்தைப் பொிதும் பாதித்தது. எனவே இச்சூழலில் ஆலமரங்கள் முநலளவழநெ இனங்கள் எனப்படும் (மீனா தர்மரெத்தினம், 2005).

முநலளவழநெ இனங்களிற்கு மற்றுமொரு உதாரணம் முருகைக்கற்களின் கலங்களிற்குள் காணப்படும் ணழழஒயவொயடடந எனப்படும் அல்காக்கள். இவை அழியும் போது முருகைக்கற்களின் வளர்ச்சியை மட்டுமல்ல அதனைச் சார்ந்துள்ள மீனினங்கள் போன்றவற்றையும் பாதிக்கும். பொதுவாக முநலளவழநெ இனங்கள் உணவு கூம்பகத்தின் அடியிலேயே காணப்படும், உதாரணமாக தாவரங்கள். ஆனால் சில இடங்களில் உணவுக் கூம்பகத்தின் உச்சியிலுள்ள இனங்களும் முநலளவழநெ இனங்களாக தொழிற்படலாம் (மீனா தர்மரெத்தினம், 2005).

umbrella இனங்கள்

காடுகளில் காணப்படும் பொிய விலங்கு இனமொன்றை பாதுகாக்க வேண்டுமாயின் அது நடமாடும் இடம் முழுவதையும் பாதுகாக்க வேண்டும். விலங்குகள் பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்குள்ளேயே நடமாடும். இதில் கூடுதலான நேரத்தை உணவுண்ணும் இடத்திலும் உறங்கும் இடத்திலும் கழிக்கும். இவ்வாறு ஒரு விலங்கு அல்லது விலங்குக்கூட்டம் நடமாடும் இடம் ாழஅந சயபெந (வீட்டு வீச்சு) எனப்படும்.

யானை போன்ற பொிய வீட்டு வீச்சுள்ள விலங்கை பாதுகாக்க திட்டமிடும் போது காட்டின் ஒரு பொிய பகுதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு செய்யும் போது இப்பொிய பகுதியில் பல சிறிய விலங்குகளின் வீட்டு வீச்சுக்களும் பல தாவரங்களும அடங்கும்;. இதனால் பொிய வீட்டு வீச்சுள்ள விலங்கினை பாதுகாக்கும் போது பல சிறிய விலங்குகளும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறான பொிய வீட்டு வீச்சுள்ள விலங்குகள் ஒரு குடை போன்று ஏனைய தாவர விலங்குகளைப் பாதுகாப்பதால் குடை இனங்கள் (ரஅடிசநடடய ளிநஉநைள) எனப்படும். இதற்கான உதாரணங்கள் இந்தோனேசியாவிலுள்ள யானைகள், மடகஸ்காாிலுள்ள லீமர் எனும் குரங்கினம், அமொிக்காவிலுள்ள புசணைணடநல கரடி போன்றவை (மீனா தர்மரெத்தினம், 2005)..

குடை இனங்கள் பொதுவாக பொியதாகவும், மனிதா;களின் மதிப்பைப் பெற்ற விலங்குளாகவும் இருக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக மனிதன் உபயோகிக்கும் வளங்களுடன் போட்டி போடுவதாகவும் குடை இனம் இருக்க வேண்டும். நடைமுறையில் குடை இனங்களும் அவற்றினால் பாதுகாக்கப்படக்கூடிய இனங்களும் முதலில் அடையாளம் காணப்படும். அதன் பின் குடை இனங்களைப் பாதுகாப்பதால் அதன் வாழிடத்திலுள்ள பாதுகாக்கப்படக் கூடிய இனங்களைப் பற்றிய அறிதல் வேண்டும். பின் இச்சிறிய இனங்களின் தப்பிப் பிழைக்கும் தன்மையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை நேரடியாக அவதானிக்கலாம்;. இவ்வாறே குடை இனங்களைப் பாதுகாப்பதால் வேறு இனங்களும் பாதுகாக்கப்படும் தன்மையை அறியலாம் (மீனா தர்மரெத்தினம், 2005)…

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள குடயபளாைிஇ மநலளவழநெஇ ரஅடிசநடடய எண்ணக் கருக்களின்படி யானைகள் ஒரு சூழுலுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்பதைப் பார்த்தோம். யானைகளைப் பாதுகாக்கும்போது சிறுஉயிாினங்களையும், காட்டையும் பாதுகாக்கலாம், உயிாினங்களையும், காட்டையும் பாதுகாக்கும்போது நமது மக்களின் சூழலையும் அவர்களின் இருப்கையும் நாம் நீண்ட காலத்திற்கு பாதுகாக்கலாம்.

யானைகளின் பிரச்சினையை முதன் முதலாக தோற்றுவித்தவர்கள், இலங்கையைக் கைப்பற்றி ஆட்சி செய்த ஐரோப்பியர்களே. அவர்களுக்கு தேயிலையும், தெங்கும், கோப்பியும் தேவைப்பட்ட போது, யானைகள் வாழ்ந்த காட்டை அழித்துச் செய்தார்கள். உலகம் எங்கணும் பரந்துள்ள பயங்கரவாத பிரச்சினைகளுக்கு அடிகோலியவர்கள் குடியேற்றவாதிகளே, பின்னர் இலாபத்தை மையமாகக் கொண்ட ஆயுத விற்பனவுக்காக அவர்கள் எாிகின்ற விளக்கில் பின்னர் எண்ணெயும் ஊற்றுகின்றனர்.

வீரப்பனின் அரண்மனையை அலங்காிக்கவோ வீரப்பனால் வெட்டப்பட்ட சந்தன மரங்களும், கொல்லப்பட்ட யானைகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட தந்தங்களும் பயன்படவில்லை. மாறாக அவைகள் யாருக்கு பயன்பட்டிருக்கும் என்பது எங்களுக்குத் தெளிவே. பெரும் முதலாளிகளுக்குத்தான் அவைகள் பயன்பட்டிருக்கும்.

கண்டல் காடுகள்:

ஒரு நாட்டின் நிர்வாகம் நன்றாக நடக்க வேண்டுமானால், அங்கு உணவு, மருந்துப் பொருட்கள், உடை, எாிபொருட்கள் போன்ற அத்தியாவதசியப் பொருட்கள் தடையின்றி மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். அதற்கு போக்குவரத்து ஒழுங்காக நடக்க வேண்டும். கண்டல் காடுகளும், மற்றைய காடுகளும் பாதுகாப்பு தரப்பினருக்கு பிரச்சினைகளைக் கொடுக்கும் போது, அதற்குள்ளிருந்து தாக்குதல் தொடுக்கப்படும் போது, அதன் காரணமாக பல உயிாிழப்புக்கள் ஏற்படுகின்றன.

உள்நாட்டு யுத்தம், இனப் பிரச்சினை காரணமாக காடுவெட்டி கழனி திருத்தி பயிர் செய்ய முடியாத குடியானவன், அவனுக்கு அருகிலுள்ள கண்டல் நிலத்தைத்தான் பயிர் செய்யும் நிலமாக மாற்றுவான். கண்டல் காடுகளின் மரங்களைத்தான் விறகுக்குப் பயன்படுத்துவான். நாட்டிற்கு பெருமளவான அந்நிய செலவாணியை இறால் ஏற்றுமதி பெற்றுத் தருகின்றது. இந்த இறால் பண்ணைகளுக்காக கண்டல்காடுகள் பெருமளவில் அழிக்கப்பட்டே ஆக வேண்டும். கண்டல் காடுகளும், மற்றைய காடுகளும் மனித உயிர்களைவிடவும், ஒரு நாட்டின் நிர்வாகத்தைவிடவும், ஏனைய அத்தியாவசியப் பொருட்களைவிடவும் என்னவகையில் மேலானதாகவிட முடியும்.

இனி கண்டல்காடுகளை நாங்கள் பாதுகாக்கத்தான் வேண்டுமா என்பதைப் பார்ப்போம். (இதன் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை முன்னைய கட்டுரைகளில் காண்க). எனவே மேலே சொல்லப்பட்ட குறுகிய இலாபங்களைவிட, கண்டல் காடுகள் எவ்வளவு உயிர்களை சுனாமி போன்ற பேரழிவுகளிலிருந்து காப்பாற்றி, நிலத்தை வளர்த்து, எங்களுக்கு உணவு அளிக்கிறது என்பது தெளிவாகும்.

முருகைக் கற்பாறைகள்:

உயர் பாதுகாப்பு பிரதேசம், இரவில் மீன்பிடித் தடை, உள்நாட்டு யுத்தம், இனப் பிரச்சினை போன்றவை காரணமாக தான்விரும்பியபடி தொழில் செய்து தனது குடும்பத்தைக் காப்பாற்றப் போதுமான வருமானத்தை அடையமுடியா, முருகைக் கற்பாறைச் சூழலை அண்டிய குடியானவன் வேறு என்ன செய்வான் ?. முருகைக் கல்அகழ்வான், உடைப்பான். பின்னர் அதனைச் சுண்ணாம்பாக்கி விற்பான். அலங்கார மீன்கள் பிடிப்பான், அதன் பின் பெறுமதியான முருகைக் கல் உயிாினங்களை அகற்றுவான.; அதனையும் விற்பான். ஒரு குடியானவனின் வாழ்க்கையைவிடவும், நாட்டின் இராணுவ பாதுகாப்பையும் விடவும் முருகைக்கற்பாறைகளைப் பாதுகாப்பதற்கு என்ன முக்கியத்துவம் வந்துவிட்டது.

இந்த முருகைக் கற்பாறைச் சூழற்றொகுதி பாதுகாக்கப்படத்தான் வேண்டுமா ? இந்த முருகைக் கற்பாறைச் சூழற்றொகுதி பாதுகாக்கப்படும் போது அதனை நம்பிய, அண்டிய பெரும் எண்ணிக்கையான உயிாினங்கள் பாதுகாக்கப்படும். (இதன் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை முன்னைய கட்டுரைகளில் காண்க). எனவே மேலே சொல்லப்பட்ட குறுகிய இலாபங்களைவிட, எவ்வளவு உயிர்களை சுனாமி போன்ற பேரழிவுகளிலிருந்து காப்பாற்றி, நிலத்தை வளர்த்து, எங்களுக்கு உணவு அளிக்கிறது என்பது தெளிவாகும்.

மேலே கூறிய உதாரணங்களிலிருந்து, சில கருத்துக்களை கூறலாமென்று நினைக்கின்றேன். உள்நாட்டு யுத்தம், இனப்பிரச்சினை போன்றன பாாிய கரணங்களாக இருக்கின்றன. இலாபத்தை மட்டும் நோக்கமாகக் கொண்ட, சூழலைப் பற்றிக் கவலைப்படாத தொழில்முயற்சிகள், உதாரணமாக இறால் வளர்ப்பையும், தேயிலை, கோப்பிச் செய்கைக்காக காடுகள் அழிக்கப்பட்டமையும் கூறலாம். இன்னொரு வகையில் இனங்கள் சமமாக மதிக்கப்படாமலும், அவர்களின் கலாச்சார மொழிக் கூறுகள் சமத்துவமின்றி மதிக்கப்படும்போது அந்த நாட்டு மக்களுடன், யானைகளும், கண்டல்காடுகளும், அதன் உயிாினங்களும், முருகைக் கற்பாறைகளும், அதன் உயிாினங்களும் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன அல்லது அழிகின்றன.

நடப்பிலிருக்கும் சமாதான ஒப்பந்தத்தின் போது கண்டல்காடுகளின் பரப்பளவு மிகவும் பாாியளவில் அதிகாித்திருந்ததைக் காணலாம். இதற்குக் காரணங்களாக, உதாரணமாக மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தை எடுத்துக் கொண்டால் பாதுகாப்பு தரப்பினாின் அழிப்பு குறைவடைந்ததும், மக்கள் காடுகளுக்கு செல்ல முடிந்தமையும், மாநகரசபை, கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், அரசுசாரா நிறுவனங்களின் முயற்சிகளுமாகும்.

உள்நாட்டு யுத்தங்களின் போது ஒரு பக்கம் காடு பாதுகாக்கப்படுவதும், இன்னொரு பக்கம் காடு அழிக்கப்படுவதும் ஒரு பொதுவான போக்காகும். சில நோக்கங்களுக்காக காடு தேவையாகவும், தேவையற்றதாகவும் ஆக்கப்படுகின்றது. இலங்கையின் முருகைக் கற்பாறைச் சூழற்றொகுதிகளை எடுத்துக் கொண்டால் மன்னார், பாசிக்குடா, களுவன்கேணி-ஐயன்கேணி போன்ற பகுதிகளிலுள்ளவைகளின் உயிாிகளின் பல்லினத்தன்மை அதிகமானதாகும். களுவன்கேணி-ஐயன்கேணி பகுதியில் எங்களுடைய குழு அக்ரோபோறாவில் ஒரு புது “இனம்” (கருதத்தக்க அளவில்) தைக் கண்டுபிடித்தது. இந்த உயிர்பல்லினத்தன்மை அதிகாிப்புக்கு காரணம், கடலில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்வதற்கான தடையும், மீன்பிடி நேரத்தடை, அருகிலிருந்த இராணுவ முகாம் போன்றவைகளைக் கூறலாம். அதற்காக உயிாினங்களைப் பாதுகாப்பதற்கு இவைகளை ஒரு சிறந்த வழியாக கருதவேண்டியதல்ல. வீரப்பன் காட்டிலிருந்த போது இந்த வகையில்தான் காட்டின் உயிர்ப்பல்லிலனத் தன்மையும் அதிகாித்துக் காணப்பட்டடது.

சமூகம், அரசியல், பொருளாதாரம் என்பன சுற்றுச்சூழல் என்ற மையத்தினை வைத்து வரையப்படும் வட்டங்களின் வெவ்வேறு பாிதிகள். மையத்தில் ஒழுங்கீனம் வரும்போது அவைகளின் சமனிலையில் குழப்பம் வரும். நாங்கள் யானைகள், கண்டல் காடுகள், முருகைக் கற்பாறைகள் போன்றவற்றை பாதுகாக்காவிடின் சுற்றுச் சூழலைப் பாதுகாக்க முடியாது. நாங்கள், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்காவிடின் சமூக, பொருளாதார, அரசியலை பாதுகாக்க முடியாது. எனவே யானைகள், கண்டல்காடுகள், முருகைக் கற்பாறைகள் போன்றவை சமூக, பொருளாதார, அரசியலுக்கு மிக முக்கியமானவைகளாகும்.

—-

Series Navigation