இதழ்


  • Last Kilo byte – 15 – காக்கை, குருவி எங்கள் …

    Last Kilo byte – 15 – காக்கை, குருவி எங்கள் …

    This entry is part of 39 in the series 20080612_Issue ” என் அப்பா அவரது கழகப் பணத்திலிருந்து குருவி மாதிரி சேர்த்து வைத்திருந்த பணத்தை எனக்குப் படம் எடுப்பதற்காகக் கொடுத்தார். நான் இளைய தளைபதி விஜயை வைத்துப் படம் எடுத்து ஊத்திக் கொண்டுவிட்டது. இப்போது என் அப்பா அவரது கட்சி நடத்தக்கூட பணமில்லாமல் இருக்கிறார். ஆகவே தயைகூர்ந்து இந்த மின்னஞ்சலைப் பத்து பேருக்கு அனுப்பவும். நீங்கள் பத்து பேருக்கு அனுப்பினால் எனது உறவினர்களான […]