இதழ்

  • பல வகையான அமீபா

    பல வகையான அமீபா

    This entry is part of 27 in the series 20020819_Issue | ./ | உயரமான சுவரை குச்சி வைத்துத் தாண்டும் அமீபா ! ப்ரெஞ்ச் சமையல்காரர் தொப்பியுடன் அமீபா , காலுடைந்த அமீபா *. டார்ச் லைட்டுடன் அமீபா .- துப்பாக்கியுடன் அமீபா ? குடையுடன் அமீபா .} வில் அம்புடன் அமீபா _._ பட்டையான கால்களுடன் அமீபா . o=o ஸ்கேட் போர்ட் செய்யும் அமீபா .. இரண்டு அமீபாக்கள் பேசுகின்றன […]