இதழ்

  • உலக நாடுகளின் கடன் – ஆரம்பமும், தொடர்ச்சியும் – ஒரு எளிய முன்னுரை -1

    உலக நாடுகளின் கடன் – ஆரம்பமும், தொடர்ச்சியும் – ஒரு எளிய முன்னுரை -1

    This entry is part of 29 in the series 20020728_Issue தனிப்பட்டவர்கள் அதிகமாக கடன் பட்டால், எந்த அளவுக்கு ஒருவர் கடன் பட முடியும் என்பதற்கு ஒரு எல்லை இருக்கிறது. அதன் பெயர் திவால். அந்த எல்லைக்குக் கீழ் கடன் கொடுப்பவர் ஒரு நபரை விழ விடமாட்டார். அதற்கு மேல் அவருக்கு கடன் கொடுக்க மாட்டார். ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு எல்லைக்கோடு நாடுகளுக்கு இல்லை. ஆகவே, ஏழை நாடுகள் வெகுவாக கடன் பட்டால், அவர்கள் […]