இதழ்

  • மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தி செடிகளும் பருத்திப் புழுவும் உலக விவசாய நிறுவனங்களின் ஆயுதங்களாகின்றன

    மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தி செடிகளும் பருத்திப் புழுவும் உலக விவசாய நிறுவனங்களின் ஆயுதங்களாகின்றன

    This entry is part of 31 in the series 20020623_Issue மரபணு பொறியாளர்களால் ஒரு அமைதியான போர் அமெரிக்காவின் அரிஜோனா மாநிலத்தின் பருத்தி வயல்களில் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு ரகசிய இடத்தில், இங்கு, சிவப்பு போல்புழுக்கள் (pink bollworms Pectinophora gossypiella) மரபணு மாற்றப்பட்டு காட்டில் விடப்பட்டு, அவை எவ்வாறு நடந்துகொள்கின்றன என்பது ஆராயப்பட்டுவருகிறது. இவைதான் முதன் முதல் மரபணு மாற்றப்பட்ட பூச்சிகள் காடுகளில் விடப்படுவது. இந்த பரிசோதனை வெற்றிகரமானால், இந்த பூச்சிகள் இன்னும் மாற்றப்பட்டு […]