இதழ்  • மலேசியப்பாவாணர் ஐ. உலகனாதனின் கவிதைகள்

    மலேசியப்பாவாணர் ஐ. உலகனாதனின் கவிதைகள்

    This entry is part of 22 in the series 20010917_Issue 1. சோர்ந்து விடாதே! சோர்ந்து படுத்து விட்டால் படுத்த இடம் சுடுகாடு – பாய்ந்து புறப்படுவாய் பாதையெல்லாம் உன் வீடு! 2. எழுதுகோல் எழுதுகோல் என்பது செங்கோல் ஆகும் எப்போதும் விழித்திருக்க வேண்டும் அழகிய மயில் இறகின் ஆயிரம் கண்கள் அதற்கு என்றும் அமைந்திருக்க வேண்டும் 3. அறிவாளர்கள் பட்டினி கிடந்தாலும் பகுத்தறிவு நூல் வாஙகிப் படிக்காமல் இருக்க மாட்டோம்-அது வெட்டிச் செலவல்ல […]